Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych - salony sprzedaży


Szanowny Kliencie,

Szanując Państwa prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku skorzystania z usług EKO-OKNA S.A. przetwarzane będą następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko
 2. Nazwa przedsiębiorstwa (jeśli zamawiający prowadzi działalność gospodarczą)
 3. numer NIP/REGON
 4. adres zamieszkania/adres siedziby przedsiębiorstwa
 5. adres, pod którym będzie przeprowadzona zlecona inwestycja
 6. numer kontaktowy
 7. adres e-mail
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, przy czym ich niewskazanie może w znacznym stopniu uniemożliwić wykonanie zleconych czynności. Dlatego EKO-OKNA S.A. prosi o wskazanie pełnych danych, zgodnie z przedstawioną informacją.

Zebrane dane osobowe przetwarzane będą przez Eko-Okna S.A. dla celów związanych z:

 1. Wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
 2. Podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy a w szczególności:
  1. dokonanie obmiarów;
  2. przygotowanie oferty;
  3. montaż stolarki otworowej;
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r art. 6 ust. 1 litera b., Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
 3. Procesem fakturowania i rozliczania:
  1. przygotowanie rozliczeń,
  2. faktur, dowodów zapłaty
  3. pozostałych dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty i odebranie towaru.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Procesem rozpatrywania reklamacji
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Administrator zastrzega możliwość wydłużenia okresu przetwarzania danych osobowych w przypadku wystąpienia ewentualnego roszczenia przeciwko EKO-OKNA S.A. - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po tym czasie dane osobowe zostaną usunięte.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK DŁUGO BĘDZIEMY JE PRZETWARZAĆ?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej.

W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej wymienionego Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej, ( Policja, Prokuratura, Sąd, Inspekcja Pracy) oraz innym przedsiębiorcom, którzy będą dla Państwa świadczyć usługę montażu zakupionej stolarki.

W przypadku wystąpienia możliwych roszczeń na zlecenie Administratora dane osobowe mogą zostać przekazane także kancelarii prawnej.

Informujemy również, że w serwisie internetowym firmy Eko-Okna S.A. wykorzystujemy narzędzie „Google Analytics” opracowane przez firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stany Zjednoczone.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały opisane w polityce prywatności, którą możecie Państwo znaleźć na stronie www.rodo.ekookna.pl