Polityka Prywatności

 
 1. 1. Informacje ogólne  
 2. 2. Administrator
  1. 2.1. Dane kontaktowe z Inspektorem Ochrony Danych
  2. 2.2. Zasady przetwarzania danych osobowych
  3. 2.3. Odbiorcy danych
 3. 3. Prawa i zgodność przetwarzania z prawem
  1. 3.1. Prawa do danych osobowych
  2. 3.2. Zgodność przetwarzania z prawem
 4. 4. Czas przetwarzania danych osobowych
  1. 4.1. Czas przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody
  2. 4.2. Czas przetwarzania danych osobowych ( wizerunkowych )
  3. 4.3. Czas przetwarzania danych osobowych rekrutacyjnych
 5. 5. Cele przetwarzania danych osobowych  
  1. 5.1. Cele główne
  2. 5.2. Cele szczegółowe
 6. 6. Profilowanie - Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads
 7. 7. Cookies i jej polityka
  1. 7.1. Pliki cookies? Co to jest?
  2. 7.2. Rejestr zdarzeń serwera „Logi”
  3. 7.3. Zbieranie informacji o użytkownikach w serwisie
  4. 7.4. Fastcall - system oddzwaniania do klientów
 8. 8. Polityki prywatności w odrębnych obszarach firmy
  1. 8.1. Polityka Prywatności - Niebo w Mieście
  2. 8.2. Regulamin korzystania ze strony internetowej www.trwala-adoracja.eu oraz www.trwala-adoracja.pl wraz z informacją o przetwarzanych danych osobowych
 9. 9. Windows4U, web side
  1. 9.1. Regulamin świadczenia usług dla użytkowników konfiguratora Window4U
  2. 9.2 Regulamin korzystania z Aplikacji Mobilnej eko4u
  3. 9.3 Lista kontaktów aplikacji mobilnej
  4. 9.4 Galeria zdjęć oraz aparat w aplikacji mobilnej
 10. 10. Postanowienia końcowe, zmiany polityki prywatności

 

1. Informacje ogólne

EKO-OKNA S.A. z siedzibą w Kornicach jest jednym z wiodących producentów stolarki okienno-drzwiowej w Europie.

W niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy przybliżyć Państwu sposób przetwarzania danych osobowych, korzystając ze strony

internetowej www.ekookna.pl, oraz www.rodo.ekookna.pl wskazując z jakich urządzeń korzystamy, określając poszczególne mechanizmy przetwarzania danych osobowych.

Informacje tu zawarte będą odnosiły się także do innych obszarów działalności EKO- OKNA S.A. (patrz spis treści).

 

2. Administrator, odbiorcy danych

Administrator

EKO-OKNA S.A. ul. Spacerowa 4, 47-480 Kornice KRS: 0000586067 jest Administratorem danych osobowych, zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym także RODO.

2.1. Dane kontaktowe z Inspektorem Ochrony Danych

Jeżeli posiadasz jakiekolwiek wątpliwości, co do sposobu przetwarzania danych osobowych napisz do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem: iod@ekookna.pl lub pod nr tel. 572 337 224.

Pisemny kontakt z Administratorem jest także możliwy pod adresem:

EKO-OKNA S.A.

Inspektor Ochrony Danych

ul. Spacerowa 4

47-470 Kornice

 

2.2. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, by przetwarzane przez niego dane osobowe spełniały zasady:

 1. Przejrzystości – wiążąc się ściśle z obowiązkiem informacyjnym nałożonym na administratora.
 2. Rzetelności – były przetwarzane zgodnie z zasadami fundamentalnego porządku prawnego.
 3. Legalności – administrator przetwarza dane zgodnie z przewidzianą podstawa prawną oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Celowości – administrator przetwarza dane zgodnie z konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celem.
 5. Zminimalizowania danych – dane które zbieramy są adekwatne, stosowne i ograniczone do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Prawidłowości – zbieramy tylko prawidłowe dane, które staramy się uaktualniać w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletności.
 7. Ograniczenia przechowywania – dane przechowujemy tylko przez okres nie dłuższy, niż jest konieczne.
 8. Integralności i poufności – przetwarzamy dane z zapewnieniem wszelkich zabezpieczeń chroniąc je przed utratą, zniszczeniem, oraz uszkodzeniem.
 9. Rozliczalności – jesteśmy zobowiązani prawem do wykazania przestrzegania wszystkich ww. zasad.

 

2.3. Odbiorcy danych

Administrator przekazuje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na swoje zlecenie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Do takich odbiorców należą m. in dostawcy systemów informatycznych i usług IT, agencjom marketingowym, firmom realizującym kampanie marketingowe w zakresie ( adres e-mail, newsletter ), oraz firmom które zarządzają bazami adresów e-mail, podwykonawcom usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tj. sądy, organy ścigania, jednakże organy te zobligowane są do wystąpienia z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Dane przekazujemy również na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych ubezpieczalniom osób oraz mienia zgodnie z określoną podstawą prawną.

 

3. Prawa i zgodność przetwarzania z prawem

3.1 Prawa do danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 posiada następujące prawa:

 1. Prawo do sprostowania – administrator jest zobligowany do niezwłocznego sprostowania danych osoby której dane dotyczą.
 2. Prawo do usunięcia danych ( tzw. prawo do bycia zapomnianym ) – administrator jest zobligowany do natychmiastowego usunięcia danych osoby, której to dane dotyczą na żądanie tej że osoby.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania – administrator ogranicza przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą w przypadkach określonych w art.. 18 RODO.
 4. Prawo do przenoszenia – osoba, której dane dotyczą ma prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora w przypadku i zgodnie z art. 20 RODO.
 5. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw do administratora wobec przetwarzania danych, które ją dotyczą zgodnie z art. 21 RODO.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że jej powyższe prawa zagwarantowane Rozporządzeniem ( UE ) 2016/679 zostały złamane ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej ( formularz interaktywny ) lub tradycyjnie ( formularz alternatywny ) zgodnie z procedurami, które zostały opisane na stronie Urzędu ( uodo.gov.pl ).

 

3.2. Zgodność przetwarzania z prawem

Administrator przetwarza dane zgodnie z obowiązującym prawem oraz podstawami prawnymi odnoszącymi się do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 RODO, określającego zgodność przetwarzania z prawem w takim zakresie w jakim spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizyczne.
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 6. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji ( … ).

 

4. Czas przetwarzania danych osobowych

4.1 Czas przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić EKO – OKNA S.A i jakie mogą być podnoszone wobec niego.

 

4.2 Czas przetwarzania danych osobowych ( wizerunkowych )

Nagrania monitoringu ( obraz ) pracodawca będzie przetwarzał wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, ( jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, to termin przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania ).

Dane osobowe z nagrań monitoringowych, przechowywane są na serwerach przedsiębiorstwa nadzorowanych przez dział IT.

 

4.3 Czas przetwarzania danych osobowych rekrutacyjnych

Dane osobowe do celów związanych z procesem rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów ( CV ).

Dane osobowe wizerunkowe związane z procesem marketingowym ( wykorzystanie wizerunku zdjęć, na stronie internetowej, portale społecznościowe, materiały promocyjne ) będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od ustania stosunku pracy.

 

5. Cele przetwarzania danych osobowych

5.1 Cele główne

 1. 1. Realizacja działań marketingowych, a w szczególności:
  1. - wysyłanie materiałów drukowanych o charakterze informacyjnym (katalogi, ulotki, broszury, itp.);

  2. - wysyłanie zaproszeń, podziękowań, życzeń, itp.;

  3. - przesyłanie gadżetów reklamowych.

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 2. 2. Realizacja i świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poczty elektronicznej środkami komunikacji elektronicznej:
  1. - wysyłanie wiadomości o charakterze reklamowych, tzw. newsletterów, zawierających oferty promocyjne, informacje o nowych produktach, zmiany w ofercie produktowej, itd.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. 3. Realizacja działań handlowych i marketingowych za pośrednictwem numerów telefonów i adresów mailowych udostępnionych do użytku w sieci internetowej:
  1. - kontakt telefoniczny z osobami prawnymi oraz fizycznymi w kwestiach związanych z rozpoczęciem potencjalnej współpracy, zebrania informacji o jakości wykonywanych produktów, potrzeb w kwestiach materiałów reklamowych, itd.

  2. - publikacja danych adresowych klienckich punktów sprzedaży detalicznej na stronie internetowej EKO-OKNA S.A.

  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, art. 6 ust. 1 litera

5.2 Cele szczegółowe

Administrator opisał cele szczegółowe w dokumencie – Rejestr Czynności Przetwarzania.

 

6. Profilowanie – Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads

Informujemy, że w serwisie internetowym firmy Eko-Okna S.A. wykorzystujemy narzędzie „Google Analytics”, „Google Tag Manager” oraz „Google Ads” opracowane przez firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stany Zjednoczone narzędzie wykorzystywane jest do analizy statystyk serwisów www.

Więcej informacji znajdziesz na https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Administrator wykorzystuje narzędzie Google Ads w celu profilowania do celów marketingu bezpośredniego, czyli w celu tworzenia oferty firmy pod kątem „profilu” określonego użytkownika.

Pozostałe narzędzia wspomniane wyżej są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych i analitycznych jak również w celu umożliwienia skuteczniejszego dostępu przez klienta do usług i produktów oferowanych przez firmę Eko-Okna S.A.

Użytkownik może kontrolować informacje gromadzone przez narzędzia Google poprzez podstronę „Ustawienia reklam”, zakładki „Moja aktywność” w ustawieniach konta Google, poprzez instalację dodatków blokujących Google Analytics lub poprzez „tryb incognito” dostępny dla przeglądarek internetowych - https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane osobowe poddawane są profilowaniu przez Administratora przy pomocy dedykowanych narzędzi ( takich jak Salesmanago ) w celu realizacji działań marketingowych. Oznacza to, przy pomocy zautomatyzowanego procesu przetwarzania danych osobowych następuje ocena i analiza wybranych czynników dotyczących Pana/Pani. W następstwie utworzony zostaje Państwa profil osobowy na bazie którego następuje dopasowanie przekazywanych treści do indywidualnych preferencji, postaw i zachowań, adekwatnie do Państwa obszaru zainteresowań. Informujemy, że dane nie są przetwarzane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Państwa prawa.

Cel wykorzystania gromadzonych danych:

 • marketing produktów i usług Eko-Okna S.A. na bazie stworzonego profilu osobowego (reklama behawioralna)
 • remarketing i targetowanie behawioralne
 • analiza efektywności przeprowadzanych działań marketingowych (kampanii reklamowych)
 • automatyczna personalizacja dostarczanych treści marketingowych
 • emitowanie reklam do oznaczonych grup odbiorców

Informujemy, że w celu wykonywania analizy Państwa profilu wykorzystujemy narzędzia innych podmiotów. Cele realizowane przez podmioty są ściśle określone przez Administratora. Informujemy, że możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

Mają Państwo Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

'profilowanie' - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

'narzędzie' - narzędzie sprzętowe lub programowe, za pośrednictwem którego Pana/Pani dane osobowe są gromadzone

 

7. Cookies i jej polityka

7.1 Cookies

Ciasteczka” (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze lokalnym użytkownika lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedza strony www w sieci Internet.

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika strony www. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji i personalizacji procesu korzystania ze stron www. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony www.

Firma Eko-Okna S.A. przetwarza dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez odwiedzających ze strony serwisu www.ekookna.pl (lub www.ekookna.com) w następujących celach:

 • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy kontaktu oraz rekrutacji,
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego,
 • dostosowywania zawartości serwisu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika,
 • zapamiętywania wyboru użytkownika w zakresie zgody (lub nie) na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

“Cookies” przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku “cookie”. Użytkownik może włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej z której korzysta. Może również na bieżąco czyścić (usuwać) pliki cookies ze swojego urządzenia korzystając z opcji „czyszczenia danych użytkownika” (pamięć podręczna, pliki cookies, historia, .itd), które udostępnia każda z przeglądarek internetowych. Korzystanie z „trybu prywatnego” w programach do przeglądania stron internetowych również blokuje zapisywanie się „ciasteczek” na urządzeniu użytkownika.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają zapisywanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików “cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie użytkownika. Właściwe informacje o obsłudze plików “cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Dla plików „cookies” Administrator przewidział 14-miesięczny okres przechowywania danych, tzn. informacji powiązanych z plikami cookie i identyfikatorami użytkowników. Przy braku zarejestrowanego wejścia na serwis, po ww. czasie, zapisy cookie dotyczące konkretnego użytkownika zostaną usunięte z bazy danych Google Analytics. Każdorazowa nowa aktywność (wejście na którą ze stron serwisu) spowoduje ponowne zapisanie informacji i odnowienie 14-miesięcznego okresu przechowywania danych. Usunięcie danych nie będzie miało wpływu na raporty zbiorcze generowane w GA przez Administratora w celach informacyjnych.

 

7.2 Rejestr zdarzeń serwera „Logi”

Administrator danych osobowych zbiera i przechowuje przy każdym odwiedzeniu strony przez jakąkolwiek osobę tzw. logi serwera zawierający np. informacje o połączeniu internetowym w celu wyświetlenia strony serwisu: adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz dane o pobranych plikach. Te dane dostępowe są anonimizowane i służą wyłącznie zapewnieniu ciągłości działania (np. analiza trybu pracy systemów informatycznych) oraz bezpieczeństwa funkcjonowania serwisu (np. pozwalają na wykrywanie nieprawidłowości w systemie, czy też prób nieautoryzowanego dostępu).

 

7.3 Zbieranie informacji o użytkownikach w serwisie

Firma Eko-Okna S.A. korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi danych osobowych analizować ruch użytkowników w obrębie serwisu internetowego. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób anonimizowany i uniemożliwiający identyfikację użytkownika. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę serwisu. Całość mechanizmu bazuje na umieszczonym na stronie internetowej specjalnym kodzie „JavaScript”, który w momencie wejścia użytkownika na stronę pobiera o nim istotne dane i przesyła je do Google Analytics.

Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak:

 • źródła i medium wejść na stronę internetową,
 • unikalny identyfikator reklamowy użytkownika,
 • sposób zachowania użytkowników na stronie serwisu (np. długość sesji, otwierane podstrony),
 • informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których korzystają odwiedzający stronę,
 • IP oraz domenę,
 • dane geograficzne, e,
 • dane demograficzne (wiek, płeć).

Więcej informacji o zasadach na jakich usługa GA zbiera i przetwarza dane osobowe można znaleźć po adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ oraz https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Analytics obsługuje też opcjonalny dodatek do przeglądarki, który po zainstalowaniu i uaktywnieniu wyłącza pomiary GA na wszystkich stronach wyświetlanych przez użytkownika - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Administrator korzysta w serwisie z usługi Google Maps dostarczanej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Powyższa usługa umożliwia wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie serwisu i korzystanie z funkcji mapy. Jeżeli użytkownik uaktywnił odpowiednią funkcję Google może otrzymywać informacje o aktualnej lokalizacji użytkownika (sygnał GPS z urządzenia użytkownika lub informacje określające przybliżoną lokalizację użytkownika). Jeśli usługobiorca jest jednocześnie zalogowany do swojego konta w systemie Google, powyższe dane są bezpośrednio powiązane z tym kontem. Google przechowuje powyższe dane jako profile użytkowe i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny internetowej pod kątem popytu. Usługobiorca ma prawo do sprzeciwienia się utworzeniu takich profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z Google w celu skorzystania z tego prawa.

Administrator korzysta z narzędzia o nazwie „Google Tag Manager” dostarczanego przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). To rozwiązanie pozwala m.in. na szybkie i łatwe aktualizowanie kodów śledzenia i powiązanych fragmentów kodu, czyli „tagów”, w witrynie. Administrator używa ww. narzędzia np. do zliczania wykonania wcześniej określonych „zadań” na stronie – np. wysłanie formularza, pobranie pliku, czy skorzystanie z wyszukiwarki. Pozyskane w ten sposób dane nie umożliwiają identyfikację konkretnych osób, a jedynie umożliwiają przeprowadzanie bardziej szczegółowej analizy ruchu i rozpoznawaniu zachowań użytkowników na stronie.

Firma Google Inc. otrzymała certyfikat potwierdzający, że przetwarza dane zgodnie z wymogami „Tarczy Prywatności UE-USA” - https://www.privacyshield.gov/participant.

Administrator korzysta w serwisie z tzw. wtyczki portalu Facebook. Facebook jest obsługiwany przez Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Odpowiedni fragment kodu umieszczony w informacji strony umożliwia powiązanie profilu facebookowego firmy Eko-Okna S.A. z wejściami na stronę internetową przekierowanymi ze strony Facebook. Integrując wtyczkę dostawca usług otrzymuje informację, że przeglądarka użytkownika wywołała odpowiednią stronę, nawet jeśli nie użytkownik nie posiada profilu lub nie jest aktualnie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przekazywane bezpośrednio z przeglądarki do serwera i tam przechowywane. Jeśli użytkownik jest zalogowany do usługi oferowanej przez Facebook jego wizytę na stronie internetowej może zostać przypisana do profilu użytkownika. Cel i zakres zbierania danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez dostawcę można znaleźć na stronach internetowych Facebook.

Zbieranie, utrwalania danych osobowych realizowane jest wyłącznie w celach raportowych. Przetwarzanie danych odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego z szyfrowanym dostępem do danych poprzez SSL.

Administrator korzysta z narzędzia „Google Ads” w w celu profilowania użytkowników strony oraz wykorzystywania uzyskanych w ten sposób anonimowych danych (np. otwarcie określonych podstron, wypełnienie formularza kontaktowego, itd.) do celów remarketingowych. Rozwiązanie to pozwala na nawiązanie bliższego kontaktu z użytkownikami, którzy odwiedzili serwis Eko-Okna S.A. wyświetlając im reklamy precyzyjniej dobrane pod kątem treści, podczas gdy przeglądają inne witryny lub korzystają z wyszukiwarki Google. Pomaga to Administratorowi skuteczniej zachęcić odbiorców reklam do zakupu oferowanych produktów. Użytkownik ma możliwość wyłączenia zbierania danych spersonalizowanych. Więcej informacji odnośnie personalizacji reklam oraz ich ustawień można znaleźć na stronie - https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

7.4 Fastcall - system oddzwaniania do klientów

Administrator korzysta w serwisie internetowym z formularza systemu „fastcall” udostępnianego przez firmę 3way (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polska). Skorzystanie z formularza jest zupełnie dobrowolne i opcjonalne. Pozostawione informacje kontaktowe (imię i nazwisko/nazwa firmy, numer telefonu) wykorzystane zostaną przez system telekomunikacyjny do zestawienia połączenia telekomunikacyjnego pomiędzy odpowiednią jednostką biznesową Administratora, a numerem klienta.

 

8. Polityki prywatności w odrębnych obszarach firmy

8.1 Polityka Prywatności - Niebo w Mieście

Szanowni Państwo,

Szanując Pani/Pana prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Zbierane dane w postaci: adres mac urządzenia, numer telefonu, nazwa urządzenia, model urządzenia, informacja o przeglądanych stronach mogą być przekazywane wyłącznie organom państwowym, organom ochrony prawnej ( Policja, Prokuratura, Sąd ).

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK DŁUGO BĘDZIEMY JE PRZETWARZAĆ?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania ma Pani/Pan również prawo zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej.

W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne art. 180a ust. 1.

 

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane w postaci adres mac urządzenia, numer telefonu, nazwa urządzenia, model urządzenia, informacja o przeglądanych stronach zbierane są dla celów związanych z:

 1. Bezpieczeństwem informatycznym udostępnianej sieci internetowej:

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art.6 ust. 1 litera f – ( przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora….. ) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa (np. adres IP) dotyczące osób odwiedzających serwis internetowy Eko-Okna S.A., zebrane za pomocą wyżej wspomnianego narzędzia „Google Analytics”, wykorzystujemy przede wszystkim w celu analizy ruchu sieciowego (do celów statystycznych).
 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodę na wykorzystania plików „cookie” do analizy ruchu sieciowego mogą Państwo udzielić po wejściu na stronę internetową firmy Eko-Okna S.A. Mają Państwo również prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Elektroniczny formularz wyrażenia (lub wycofania) zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej rodo.ekookna.pl

 

8.2 Regulamin korzystania ze strony internetowej www.trwala-adoracja.eu oraz www.trwala-adoracja.pl wraz z informacją o przetwarzanych danych osobowych

Szanowni Państwo,

mając na względzie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

INFORMACJE OGÓLNE

Za pomocą strony internetowej www.trwala-adoracja.pl, oraz www.trwala-adoracja.eu będą Państwo mogli dobrowolnie zadeklarować swój udział w adoracji odbywającej się w kaplicy zakładowej EKO-OKNA S.A. Dodatkowo będą Państwo mogli otrzymywać dodatkowe informacje o planowanych adoracjach.

 

Ci Państwo, którzy będą chcieli uczestniczyć w procesie planowania Trwałych Adoracjach ale nie będą zainteresowani rejestracją internetową będą mogli dobrowolnie za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ulotek udostępnić swoje dane osobowe, celem późniejszego kontaktu z Koordynatorami Trwałej Adoracji.

Aplikacja „Trwała Adoracja” będzie przypominać Państwu także o terminach, co do których została złożona deklaracja uczestnictwa za pośrednictwem wysyłanych wiadomości e-mail lub/i wiadomości sms (do sprecyzowania sposób działania aplikacji). Wspomniani koordynatorzy, będą także zachęcać Państwa do przyłączenia się do Adoracji.

Rejestracja ma charakter dobrowolny i nie jest obwarowana żadnymi zobowiązaniami i ustaleniami, co do podanych danych osobowych. Rejestracja Państwa danych osobowych w formie tradycyjnej czy też poprzez aplikację ma za zadanie umożliwienie planowania adoracji, która będzie prowadzona w Kaplicy. W każdym czasie będzie można zrezygnować z aplikacji poprzez dezaktywację konta (patrz poniżej). Będzie także możliwość złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie będzie można złożyć mailowo na adres iod@ekookna.pl lub telefonicznie podczas rozmowy z Koordynatorem Trwałej Adoracji.

Rejestracja oraz dezaktywacja będzie możliwa przez strony internetowe: www.trwala-adoracja.pl lub www.trwala-adoracja.eu Aby założyć nowe konto należy wejść w logowanie na powyższej stronie www i wybrać „Aby założyć nowe konto kliknij tutaj”. Dezaktywacja konta będzie odbywać się przez link „Edytuj profil” oraz na dole strony wybrać „Aby dezaktywować konto kliknij tutaj”.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nadal istnieje możliwość uczestnictwa w Trwałych Adoracjach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych w osobie Romana Kurzydema pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, tel. 572 337 224 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Zebrane dane osobowe (imię, miasto, przedział wiekowy, e-mail, numer telefonu) przetwarzane będą przez Eko-Okna S.A. dla celów związanych z realizacją poniższych działań:

 • Zarejestrowaniem Pani/Pana danych osobowych

(Rejestr uczestnictwa w adoracji tj. deklaracja uczestnictwa, zmiana terminu uczestnictwa, odwołanie terminu Adoracji, zachowanie ciągłości Adoracji. Dzwonienie i wysyłanie maili z propozycją terminu adoracji. )

Termin adoracji będzie potwierdzany mailowo, wiadomością sms lub telefonicznie przez Koordynatorów Trwałej Adoracji. Dodatkowo Koordynatorzy będą zapraszali Państwa na Adorację za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny

 • Statystycznych wykorzystywanych wyłącznie przez Administratora

EKO-OKNA S.A. zapewnia, iż będzie przetwarzać w/w dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 litera a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej, ( Policja, Prokuratura, Sąd, Inspekcja Pracy) oraz ubezpieczalniom zarówno osób jak i mienia.

 

CZAS, MIEJSCE PRZECHOWYWANIA REJESTRU, COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH

EKO-OKNA S.A. informuje, iż przetwarzanie danych osobowych będzie trwało do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe dane przechowywane są na serwerach Administratora nadzorowanych przez dział IT.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie można złożyć poprzez:

 •   pisemne oświadczenie złożone u Administratora lub podczas rozmowy telefonicznej z Koordynatorem Trwałej Adoracji.
 • dezaktywację konta na stronie www.trwala-adoracja.eu oraz www.trwala-adoracja.pl (patrz Informacje ogólne)

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do 2 tygodni od momentu zgłoszenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po tym terminie Państwa dane osobowe zostaną usunięte automatycznie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony, w przypadku toczącego się postępowania przed Organem Państwowym. Wówczas gdy dane będą stanowić dowód w niniejszym postępowaniu - termin usunięcia danych zostanie wydłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. .

 

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,. W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami krajowymi oraz Rozporządzeniem są łamane, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Jednocześnie EKO-OKNA S.A. jako Administrator danych osobowych zapewnia, iż wdrożył wszelkie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające właściwą ochronę gromadzonym danym osobowym.

 

9. Window4U, web side, aplikacja mobilna

9.1 Regulamin świadczenia usług dla użytkowników konfiguratora Window4U

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Konfiguratora Window4U oraz warunki świadczenia przez EKO-OKNA S.A. na rzecz Użytkowników korzystających z Konfiguratora Window4U.

2. Warunkiem technicznym korzystania z Konfiguratora Window4U jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.

2. DEFINICJE

1.Konfigurator Window4U – internetowy serwis ofertowy.

2. Operator: EKO-OKNA S.A. z siedzibą w: Kornicach, NIP 6391813241, REGON 277925708.

3. Administrator danych osobowych: EKO-OKNA S.A. z siedzibą w: Kornicach, NIP 6391813241, REGON 277925708.

4. Użytkownik — dealer, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna którym przepisy prawne przyznają osobowość prawną oraz te nieposiadające osobowości prawnej ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto.

5. Konfigurator Window4U – prowadzony przez Operatora pod adresem internetowym www.window4u.eu internetowy konfigurator służący prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Operatora.. Konto – aktywowane dla Użytkownika przez Operatora będące zbiorem danych Użytkownika oraz informacji o jego aktywności, działalności oraz prowadzeniu spraw w ramach Konfiguratora Window4U.

7. Regulamin – niniejszy regulamin.

8. Kontrahent – przedsiębiorca współpracujący z Użytkownikiem na podstawie umowy o współpracy.

9. Umowa – umowa o świadczenie Usług w Konfiguratorze Window4U zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KONFIGURATORA WINDOW 4U

1. Korzystanie przez Użytkowników z Konfiguratora Window4U ma charakter nieodpłatny.

2. Informacje znajdujące się na stronie konfiguratora www.window4u.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

3. Operator nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników .Operator informuje w Konfiguratorze Window4U o towarach oraz umożliwia nawiązanie kontaktu z Kontrahentem celem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Kontrahentem.

4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie konfiguratora oraz wprowadzenia w nich zmian.

5. Operator nie odpowiada:

a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym przez Użytkownika za pośrednictwem Konfigurator Window4U lub w ramach oferty handlowej Użytkownika.,

b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Użytkownika..

6. Autorskie prawa majątkowe do składników Konfiguratora Window4U (logotypy Serwisu, treści, kompozycje) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w serwisie, przysługują Operatorowi lub podmiotom trzecim, Operator zaś ma prawo do wykorzystywania ich w celach informacyjnych w Konfiguratorze Window4U

7. Operator konieczne przerwy techniczne w miarę możliwości będzie realizował w godzinach nocnych.

8. Zabroniony jest dostęp do Konfiguratora Window4U oraz jego treści w sposób zautomatyzowany, chyba że Operator wyrazi na to zgodę. W szczególności zakazane jest używanie botów, robotów indeksujących i innych zautomatyzowanych narzędzi umożliwiających korzystanie z serwisu bez ingerencji Użytkownika.

9. Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Konfiguratorze Window4U.

10. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać jakichkolwiek treści, których wystawienie na widok publiczny może zostać uznane za naruszające dobre obyczaje.

4. REJESTRACJA, ZAWARCIE UMOWY, LOGOWANIE

1. Rejestracja w Konfiguratorze Window4U następuje po wcześniejszej akceptacji Regulaminu oraz wprowadzeniu do formularza, danych Użytkownika, w szczególności takich jak dane firmowe, imię, adres e-mail, nr. telefonu oraz hasło. Wprowadzone dane powinny odpowiadać stanowi faktycznemu, tj. powinny być prawdziwe, aktualne i pełne.

2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie w procesie rejestracji adres, e-mail potwierdzający rejestrację oraz inne wymagane prawem informacje, na który użytkownik winien wejść celem zakończenia procesu rejestracji.

3. Zawarcie Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem o świadczenie usług na warunkach określonych Regulaminem następuje z chwilą zakończenia procesu rejestracji w sposób określony w pkt. 3.

4. W ramach zawarcia umowy o której mowa w pkt. 4 Operator tworzy i udostępnia Użytkownikowi Konto na Window4U pozwalające na korzystanie z konfiguratora zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Zakazuje się korzystania z cudzych kont oraz udostępniania kont osobom trzecim.

5. DANE OSOBOWE; OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r Dz.U. poz. 1000 o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 zwanym dalej RODO i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu świadczenia tym Użytkownikom przez Operatora usług.

2. Operator stosuje dostępne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

3. Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Użytkownicy posiadają również prawo do sprostowania, usunięcia ograniczenia i przeniesienia swoich danych osobowych.

4. Operator w celach związanych z administracją serwerami nie wykorzystuje bezpośrednio adresów IP komputerów użytkowników. Do strony Window4U przypisane jest konto Google Analytics, ale zbieranie danych statystycznych następuje przez firmę Google, operator posiada dostęp tylko do opracowanej wersji tych danych.

6. REKLAMACJE

1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Operatora prawidłowo złożonej i kompletnej reklamacji.

3. Operator zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Użytkowników, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy i montażu Towaru, należy kierować bezpośrednio do Użytkownika.

7. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Przedmiotowa umowa o świadczenie usług przez Operatora zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez Użytkownika w trybie natychmiastowym. Operator ma prawo rozwiązać w/w umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień niniejszego regulaminu względnie rozwiązać za 7-dniowym okresem wypowiedzenia.

2. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie na adres Operatora lub droga elektroniczną na adres poczta@ekookna.pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.  

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Operatora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.

3. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy a dalsze korzystanie z konfiguratora jest niemożliwe, zgodnie z pkt. 7 podpunkt. 1.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz innych ustaw prawa polskiego.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami Umowy rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Operatora.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2019.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANY REGULAMINU

Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 z późniejszymi opracowaniami zmiany oraz poprawki znajdują się w rozdziale 9 tego regulaminu.

 

9.2. Regulamin korzystania z Aplikacji Mobilnej eko4u

Aby pobrać regulamin kliknij tutaj

 

9.3 Lista kontaktów aplikacji mobilnej

Dostęp do listy kontaktów użytkownika odbywa się w poniższy sposób:

 1. 1. Użytkownik zaprasza inną osobę (swojego pracownika) do współpracy w ramach aplikacji wysyłając mu zaproszenie - numer może wpisać ręcznie lub wybrać z listy kontaktów. W wyniku tego aplikacja wysyła na podany numer SMS z zaproszeniem.
 2. 2. Użytkownik uzupełnia dane kontaktowe klienta, u którego prowadzone będą prace montażowe - Imię, nazwisko, numer telefonu. Może je wpisać ręcznie lub wybrać z listy kontaktów. Dane te będą udostępnione za pomocą aplikacji pracownikom wykonującym prace.

Obydwa pola są opcjonalne.

9.4 Galeria zdjęć oraz aparat w aplikacji mobilnej

 1. 1. Użytkownik za pomocą aparatu w telefonie może zeskanować kod QR i zrealizować zaproszenie do aplikacji.
 2. 2. Użytkownik za pomocą aparatu fotograficznego może udokumentować postęp prac lub ich finalny stan na potrzeby raportów prac dla pracodawcy.
 3. 3. Użytkownik za pomocą galerii zdjęć może załadować/zapisać/podejrzeć/udostępnić zdjęcia dokumentujące postęp prac.

 

10. Postanowienia końcowe, zmiany polityki prywatności

Administrator zastrzega możliwość wprowadzania zmian do niniejszej polityki.

Prawa wynikające z przepisów dyrektywy RODO

Prawo do
sprostowania danych

 

Zgodnie z zapisami w artykule 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących ich danych osobowych.

Aby rozpocząć proces prostowania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Prawo do
usunięcia danych

 

Zgodnie z zapisami w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora natychmiastowego usunięcia ich danych osobowych.

Aby rozpocząć proces usuwania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Prawo do
ograniczenia przetwarzania

 

Zgodnie z zapisami w artykule 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych.

Aby rozpocząć proces ograniczania przetwarzania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Prawo do
przenoszenia danych

 

Zgodnie z zapisami w artykule 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora przeniesienia ich danych osobowych do innego systemu.

Aby rozpocząć proces przenoszenia danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Prawo do
sprzeciwu

 

Zgodnie z zapisami w artykule 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

Aby rozpocząć proces wnoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Zgoda na
przetwarzanie danych

 

Mając na względzie dotychczasową i przyszłą współpracę, szanując Pani/Pana prawa wynikające Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Aby rozpocząć proces wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Informacje dla klienta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych rekrutacyjnych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Treść Rozporządzenia RODO