Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

 
Szanowny Kliencie,

Mając na względzie dotychczasową i przyszłą współpracę, szanując Pani/Pana prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Zgodnie zobowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom marketingowym, firmom realizującym kampanie marketingowe e-mail oraz zarządzającymi bazami adresów e-mail, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy również, że w serwisie internetowym firmy Eko-Okna S.A. wykorzystujemy narzędzie „Google Analytics” opracowane przez firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stany Zjednoczone.

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK DŁUGO BĘDZIEMY JE PRZETWARZAĆ?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej.
W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej wymienionego Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).
W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić EKO-OKNA S.A i jakie mogą być podnoszone wobec niego.
W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody, dane osobowe przetwarzane będą przez Eko-Okna S.A. dla celów związanych z:
 1. Realizacją działań marketingowych, a w szczególności:
  • wysyłanie materiałów drukowanych o charakterze informacyjnym (katalogi, ulotki, broszury, itp.)
  • wysyłanie zaproszeń, podziękowań, życzeń, itp.
  • przesyłanie gadżetów reklamowych.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Realizacją i świadczeniem usług drogą elektroniczną w szczególności poczty elektronicznej środkami komunikacji elektronicznej:
  • wysyłanie wiadomości o charakterze reklamowych, tzw. newsletterów, zawierających oferty promocyjne, informacje o nowych produktach, zmiany w ofercie produktowej, itd.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Realizacją działań handlowych i marketingowych za pośrednictwem numerów telefonów i adresów mailowych udostępnionych do użytku w sieci internetowej:
  • kontakt telefoniczny z osobami prawnymi oraz fizycznymi w kwestiach związanych z rozpoczęciem potencjalnej współpracy, zebrania informacji o jakości wykonywanych produktów, potrzeb w kwestiach materiałów reklamowych, itd.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Ewentualny brak zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z celami wyszczególnionymi w punktach od 1 do 3 nie wpływa w żaden sposób na skuteczność procesów związanych z realizacją Umowy.
Dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa (np. adres IP) dotyczące osób odwiedzających serwis internetowy Eko-Okna S.A., zebrane za pomocą wyżej wspomnianego narzędzia „Google Analytics”, wykorzystujemy przede wszystkim w celu analizy ruchu sieciowego (do celów statystycznych).

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i może ją Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Zgodę na wykorzystania plików „cookie” do analizy ruchu sieciowego mogą Państwo udzielić po wejściu na stronę internetową firmy Eko-Okna S.A. Mają Państwo również prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Elektroniczny formularz wyrażenia (lub wycofania) zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej rodo.ekookna.pl

Prawa wynikające z przepisów dyrektywy RODO

Prawo do
sprostowania danych

 

Zgodnie z zapisami w artykule 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących ich danych osobowych.

Aby rozpocząć proces prostowania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Prawo do
usunięcia danych

 

Zgodnie z zapisami w artykule 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora natychmiastowego usunięcia ich danych osobowych.

Aby rozpocząć proces usuwania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Prawo do
ograniczenia przetwarzania

 

Zgodnie z zapisami w artykule 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych.

Aby rozpocząć proces ograniczania przetwarzania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Prawo do
przenoszenia danych

 

Zgodnie z zapisami w artykule 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora przeniesienia ich danych osobowych do innego systemu.

Aby rozpocząć proces przenoszenia danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Prawo do
sprzeciwu

 

Zgodnie z zapisami w artykule 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o numerze 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. określanego jako „RODO”, osoby, których dane dotyczą mają prawo żądać od administratora zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.

Aby rozpocząć proces wnoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Zgoda na
przetwarzanie danych

 

Mając na względzie dotychczasową i przyszłą współpracę, szanując Pani/Pana prawa wynikające Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.

Aby rozpocząć proces wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zapisanych w naszym systemie informatycznym podaj adres e-mail, a następnie kliknij przycisk „wyślij”.

 

Informacje dla klienta

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych rekrutacyjnych

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Treść Rozporządzenia RODO