Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 14 RODO

 

gdy pozyskiwanie danych osobowych odbywa się w sposób inny niż od osób, których dane dotycząSzanowni Państwo,

Szanując Państwa prawa wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Mogą się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Mogą się Państwo również skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez Eko-Okna S.A. ( administrator ) dla celów związanych z:

 1. Wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r,art. 6 ust. 1 litera c.
 2. Realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności takich jak:
  • Nawiązanie stosunków biznesowych ( m.in. złożenie zapytania ofertowego lub oferty )
  • Zawarcie lub realizacja umowy pomiędzy Administratorem, a potencjalnym klientem
  • Zapewnienie przez Administratora sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi współpracującymi ze sobą podmiotami w szczególności na etapie ofertowania, zawierania umów oraz ich następczej realizacji
  • Pobieranie zgód do prowadzenia jak i samo prowadzenie marketingu bezpośredniego – zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
  • Weryfikacja poprawności i wzbogacanie posiadanych danych – weryfikacja klientów, kontrahentów
  • Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, art. 6 ust. 1 litera f.
 3. Określonych w treści wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w przypadku i w zakresie w jakim Państwo wyrazili zgodę na to przetwarzanie. Wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu, na który została wyrażona zgoda.
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, art. 6 ust. 1 litera a.

PROFILOWANIE – GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS

Dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa (np. adres IP) dotyczące osób odwiedzających serwis internetowy Eko-Okna S.A., zebrane za pomocą narzędzia „Google Analytics”, „Google Tag Manager” wykorzystujemy przede wszystkim w celu analizy ruchu sieciowego (do celów statystycznych).

Administrator wykorzystuje również narzędzie „Google Ads” w celu profilowania do celów marketingu bezpośredniego, czyli w celu tworzenia oferty firmy pod kątem „profilu” określonego użytkownika.

Administrator korzysta z narzędzia „Google Ads” do celu profilowania użytkowników strony oraz wykorzystywania uzyskanych w ten sposób anonimowych danych (np. otwarcie określonych podstron, wypełnienie formularza kontaktowego, itd.) do celów remarketingowych. Rozwiązanie to pozwala na nawiązanie bliższego kontaktu z użytkownikami, którzy odwiedzili serwis Eko-Okna S.A. wyświetlając im reklamy precyzyjniej dobrane pod kątem treści, podczas gdy przeglądają inne witryny lub korzystają z wyszukiwarki Google. Pomaga to Administratorowi skuteczniej zachęcić odbiorców reklam do zakupu oferowanych produktów. Użytkownik ma możliwość wyłączenia zbierania danych spersonalizowanych. Więcej informacji odnośnie personalizacji reklam oraz ich ustawień można znaleźć na stronie - https://policies.google.com/technologies/partner-sites

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Zgodnie zobowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy również, że w serwisie internetowym firmy Eko-Okna S.A. wykorzystujemy narzędzie „Google Analytics”, „Google Tag Manager”, „Google Ads” opracowane przez firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stany Zjednoczone.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda dane będą przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić EKO-OKNA S.A i jakie mogą być podnoszone wobec niego ( art. 6 ust. 1 litera a ).

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń ( art. 6 ust. 1 litera b ).

W przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze dane będą przetwarzane tak długo jak jest to niezbędne do wykonania tegoż obowiązku w rozumieniu prawa ( art. 6 ust. 1 litera c ).

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej to okres przetwarzania będzie odpowiadał okresowi realizacji tychże interesów. Po zakończeniu przetwarzania dane zostaną usunięte ( art. 6 ust. 1 litera d ).

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( … ) to okres przetwarzania będzie odpowiadał okresowi realizacji uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora ( art. 6 ust. 1 litera f ).

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Mają państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej.

W przypadku przekonania, że Państwa prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej Rozporządzenia są łamane, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy dane będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA.

W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa, dane te zostały przekazane przez podmiot któremu udzielili Państwo zgody na przekazanie danych Administratorowi lub Klientowi Administratora, który wykonuje bezpośrednio lub pośrednio dla Państwa usługi lub dostawy. Informacje o przedsiębiorcach zawierające dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedstawicieli i reprezentantów przedsiębiorców dostępne w źródłach publicznie dostępnych, w szczególności w rejestrach KRS, CEiDG, GUS, CEPiK, Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostały pozyskane od podmiotów specjalizujących się w dostarczaniu danych. Sporadycznie informacje o przedsiębiorstwach są pozyskiwane również przez Administratora z Państwa stron internetowych lub są przekazywane przez inne przedsiębiorstwa.

ZAKRES PRZETWARZANIA POZYSKANYCH DANYCH OSOBOWYCH.

W zakresie w jakim Państwa dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa, przetwarzane przez Administratora dane mogą obejmować: imiona i nazwisko, stanowisko/funkcję, nazwę firmy, NIP, REGON, adres prowadzonego przedsiębiorstwa, numer telefonu, adres e-mail, uprawnienia i kwalifikacje, posiadane licencje na prowadzenie określonego rodzaju biznesu, informacje o ilości i rodzajach pojazdów, informacje o ilości pracowników, informacje finansowe, inne dane zawarte w publicznych rejestrach.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla osób, względem których przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody/zgód.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i może ją Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Zgodę na wykorzystania plików „cookie” do analizy ruchu sieciowego mogą Państwo udzielić po wejściu na stronę internetową firmy Eko-Okna S.A. Mają Państwo również prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bądź częściowo zautomatyzowany, jednak nie podejmujemy wobec Państwa żadnych automatycznych decyzji mogących wywoływać wobec Państwa skutki prawne. W oparciu o dostarczone przez Państwa dane na temat prowadzonej działalności staramy się w jak najlepszy sposób dobrać zakres kierowanych do Państwa informacji marketingowych lub ofertowych.

Elektroniczny formularz wyrażenia (lub wycofania) zgody na przetwarzanie danych osobowych dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej rodo.ekookna.pl