Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych – Rekrutacja, Zatrudnienie

 
Szanowni Państwo,

Szanując Pani/Pana prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), a także ustaw z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych , prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE?

Zgodnie zobowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. dostawcom systemów informatycznych i usług IT, agencjom marketingowym, firmom realizującym kampanie marketingowe e-mail oraz zarządzającymi bazami adresów e-mail, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Informujemy również, że w serwisie internetowym firmy Eko-Okna S.A. wykorzystujemy narzędzie „Google Analytics”, „Google Tag Manager”, „Google Ads”, opracowane przez firmę Google LLC z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Stany Zjednoczone.

PROFILOWANIE

Administrator wykorzystuje narzędzie Google Ads w celu profilowania do celów marketingu bezpośredniego, czyli w celu tworzenia oferty firmy pod kątem „profilu” określonego użytkownika.
Pozostałe narzędzia wspomniane wyżej są wykorzystywane jedynie w celach statystycznych i analitycznych jak również w celu umożliwienia skuteczniejszego dostępu przez klienta do usług i produktów oferowanych przez firmę Eko-Okna S.A.
Użytkownik może kontrolować informacje gromadzone przez narzędzia Google poprzez podstronę „Ustawienia reklam”, zakładki „Moja aktywność” w ustawieniach konta Google, poprzez instalację dodatków blokujących Google Analytics lub poprzez „tryb incognito” dostępny dla przeglądarek internetowych - https://policy.google.com/technologies/partner-sites

JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może Pani/Pan także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w RODO. Żądania w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany powyżej.
W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami wymienionego wyżej Rozporządzenia są łamane, ma Pani/Pan również do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

W przypadku wyrażenia przez Pani/Pana zgody, dane osobowe przetwarzane będą przez Eko-Okna S.A. dla celów związanych z:
 1. Realizacją procesu rekrutacyjnego ( przyszłych procesów rekrutacyjnych )
  • wykorzystanie mojego adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu, zdjęć do celów identyfikacyjnych ( kart RCP) pozostałych danych wymaganych prawnie przez KP,
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy.
 2. Realizacją działań marketingowych, a w szczególności:
  • wykorzystanie mojego wizerunku w celach marketingowych ( w formie zdjęć na stronie internetowej, portalu społecznościowym Facebook, materiałach promocyjnych );
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r, o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Realizacją i świadczeniem usług drogą elektroniczną w szczególności poczty elektronicznej środkami komunikacji elektronicznej:
  • kontakt telefoniczny oraz mailowy z osobami prawnymi oraz fizycznymi w kwestiach związanych z realizacją działań marketingowych.
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w celach zawodowych:
  • kontakt telefoniczny i mailowy z pracownikiem ( prywatny numer i adres e-mail ) do celów zawodowych
  Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, art. 6. ust. 1 litera a.
Dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa (np. adres IP) dotyczące osób odwiedzających serwis internetowy Eko-Okna S.A., zebrane za pomocą wyżej wspomnianego narzędzia „Google Analytics”, wykorzystujemy przede wszystkim w celu analizy ruchu sieciowego (do celów statystycznych).

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne i może ją Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
Zgodę na wykorzystania plików „cookie” do analizy ruchu sieciowego mogą Państwo udzielić po wejściu na stronę internetową firmy Eko-Okna S.A. Mają Państwo również prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w celu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe do celów związanych z procesem rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów ( CV ). Dane osobowe wizerunkowe związane z procesem marketingowym ( wykorzystanie wizerunku zdjęć, na stronie internetowej, portale społecznościowe, materiały promocyjne ) będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od ustania stosunku pracy.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PANI/PANA DANE OSOBOWE

Dane osobowe do celów związanych z procesem rekrutacji będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od złożenia dokumentów ( CV )
Dane osobowe wizerunkowe związane z procesem marketingowym ( wykorzystanie wizerunku zdjęć, na stronie internetowej, portale społecznościowe, materiały promocyjne ) będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od ustania stosunku pracy.
Dane zatrudnieniowe ( dokumentacja pracownicza ) – jeżeli nawiązanie stosunku pracy nastąpiło od dnia 1 stycznia 2019 okres przechowywania wynosi 10 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł (zgodnie z art. 94 pkt 9b Kodeksu pracy), albo końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł (zgodnie z art. 945 § 2 Kodeksu pracy) w sytuacji, gdy doszło do ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym poprzedni stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł.
Jeśli nawiązanie stosunku pracy nastąpiło w przedziale od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. to okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat licząc od dnia ustania stosunku pracy albo 10 lat począwszy od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym raport informacyjny został złożony, ale pod warunkiem, że pracodawca złożył za pracownika raport informacyjny ZUS RIA.
Dla pracowników, z którymi nawiązanie stosunku pracy nastąpiło przed 1 stycznia 1999 r. – okres przechowywania dokumentacji wynosi 50 lat licząc od dnia ustania stosunku pracy.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej rodo.ekookna.pl