Informace o zpracování Vašich osobních údajů

 
Draga stranka,

s ohledem na dosavadní a budoucí spolupráci a Vaše právo na ochranu osobních údajů, které vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně údajů“), dále ze zákonů ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon a dále ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů, prosíme, abyste se seznámili s níže uvedenými informacemi.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je firma: Eko-Okna S.A. se sídlem v Kornicích. Můžete nás kontaktovat písemně na adrese: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Se správcem se můžete písemně spojit rovněž prostřednictvím inspektora pro ochranu údajů, kterého správce jmenoval, na výše uvedené adrese v Kornicích nebo na e-mailové adrese: iod@ekookna.pl, v každé věci týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

KOMU MŮŽEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDAT?

V souladu s platným zákonem můžeme Vaše údaje předávat subjektům, jež zpracovávají tyto údaje na náš příkaz, např. dodavatelům informačních systémů a služeb IT, marketingovým agenturám, firmám realizujícím e-mailové marketingové akce a řídícím databáze e-mailových adres, podzhotovitelům našich služeb, a dále subjektům oprávněným k získání údajů na základě platného zákona, např. soudům nebo orgánům činným v trestním řízení – samozřejmě pouze v případě, pokud bude mít jejich žádost příslušný právní podklad. Sdělujeme Vám rovněž, že v internetovém servisu firmy Eko-Okna S.A. využíváme nástroj Google Analytics, který zpracovala firma Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Spojené státy.

JAKÉ JSOU CÍLE, PRÁVNÍ PODKLADY A ZDROJE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo požadovat přístup k údajům, jejich opravu, odstranění či omezení jejich zpracování. Můžete také odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, podat námitku a uplatnit jiná práva podrobně uvedená v GDPR. Požadavky v této oblasti je třeba podávat přímo na výše uvedenou poštovní nebo elektronickou adresu.
Pokud jste přesvědčeni, že dochází k porušování Vašich práv zaručených v ustanoveních výše uvedeného nařízení, máte rovněž právo podat stížnost přednostovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v elektronické nebo tradiční formě v souladu s procedurami popsanými na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (uodo.gov.pl).
V případě, že jsou údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, budou zpracovávány do té doby, dokud nebude souhlas zrušen, a po jeho zrušení po dobu odpovídající promlčecí lhůtě požadavků, které může vznášet firma eko-okna s.a. a které mohou být vznášeny vůči ní.
V případě, že jsou údaje zpracovávány na základě provedení smlouvy, budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro provedení smlouvy a po této době po dobu, která odpovídá promlčecí lhůtě požadavků.

JAKÉ JSOU CÍLE, PRÁVNÍ PODKLADY A ZDROJE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Pokud vyjádříte svůj souhlas, bude Vaše osobní údaje zpracovávat společnost Eko-Okna S.A. pro účely související s:
 1. Realizací marketingových činností, zejména:
  • zasílání tištěných materiálů informačního charakteru (katalogy, letáky, brožury atp.)
  • zasílání pozvání, poděkování, přání atp.
  • zasílání reklamních předmětů.
  Právní podklad: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a dále zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.
 2. Realizací a poskytováním služeb elektronickou cestou, zejména prostřednictvím elektronické pošty a prostředků elektronické komunikace:
  • zasílání sdělení reklamního charakteru, tzv. newsletterů, obsahujících akční nabídky, informace o nových produktech, změny v produktové nabídce atd.
  Právní podklad: Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou.
 3. Realizací obchodních a marketingových činností prostřednictvím telefonních čísel a e-mailových adres poskytnutých k použití v internetové síti:
  • telefonický kontakt s právnickými a fyzickými osobami v otázkách souvisejících se zahájením potenciální spolupráce, shromažďování informací o kvalitě vyráběných produktů, potřebě reklamních materiálů atp.
  Právní podklad: Zákon ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon.
Případný nesouhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s účely specifikovanými v bodech 1 až 3 nemá žádný vliv na účinnost procesů spojených s realizací smlouvy.
Osobní údaje ve smyslu právních předpisů (např. IP adresa), které se týkají osob navštěvujících internetový servis Eko-Okna S.A., shromážděné pomocí výše uvedeného nástroje Google Analytics, využíváme především pro účely analýzy síťového provozu (pro statistické účely).

INFORMACE O MOŽNOSTI ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a můžete ho kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu nebude mít vliv na legálnost zpracování údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu rovněž nemá vliv na legálnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.
Souhlas s využitím souborů cookies k analýze síťového provozu můžete udělit po přihlášení na internetovou stránku firmy Eko-Okna S.A. Máte rovněž právo kontaktovat inspektora pro ochranu údajů za účelem odvolání souhlasu se zpracováním těchto údajů.
Správce nemá v úmyslu předávat Vaše údaje do třetího státu ani mezinárodním organizacím.
Elektronický formulář udělení (nebo odvolání) souhlasu se zpracováním osobních údajů je dostupný prostřednictvím internetové stránky www.rodo.ekookna.pl

Práva vyplývající z ustanovení směrnice o HDP

Právo na opravu údajů

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce okamžitou opravu osobních údajů, které se jich týkají.

Pro zahájení procesu opravy údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na odstranění údajů („právo být zapomenut“).

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce okamžité odstranění jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu odstranění údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na omezení zpracování

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce omezení zpracování jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu omezení zpracování údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na přenositelnost údajů.

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů oprávněny uplatnit právo na přenositelnost jejich osobních údajů do jiného systému.

Pro zahájení procesu přenosu údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo vznést námitku.

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce ukončení zpracování jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu vznesení námitky proti zpracování údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Souhlas se zpracováním údajů

 

s ohledem na dosavadní a budoucí spolupráci a Vaše právo na ochranu osobních údajů, které vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně údajů“), dále ze zákonů ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon a dále ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů, prosíme, abyste se seznámili s níže uvedenými informacemi.

 

Informace o zákazníkovi

Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování náborových údajů.

Kontakt s inspektorem pro ochranu osobních údajů

Obsah nařízení GDPR