Informace o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 14 GDPR

 

pokud se shromažďování osobních údajů provádí jiným způsobem než od subjektů údajůVážení přátelé,

respektujeme Vaše práva, která vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (označované jako „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), a prosíme Vás, abyste se seznámili s níže uvedenými informacemi.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Eko-Okna S.A. se sídlem v Kornicích. Můžete nás kontaktovat písemně na adrese: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Polsko. Na správce se také můžete obrátit prostřednictvím jím určeného pověřence pro ochranu osobních údajů, a to písemně na výše uvedenou adresu v Kornicích nebo na e-mailovou adresu: iod@ekookna.pl, v jakékoli záležitosti, která se týká zpracování Vašich osobních údajů.

JAKÉ JSOU CÍLE, PRÁVNÍ ZÁKLADY A ZDROJE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Vaše osobní údaje budou zpracovávány společností Eko-Okna S.A. (správce) pro účely související s:

 1. 1 Plněním zákonných povinností správce v rozsahu stanoveném zákonem.
  Právní základ: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, čl. 6 odst. 1 písmeno c.
 2. 2. Prováděním oprávněných zájmů správce nebo třetí stranou, zejména takových jako:
  • - Navázání obchodních vztahů (mj. předložení poptávky nebo nabídky)
  • - Uzavření nebo plnění smlouvy mezi správcem a potenciálním zákazníkem
  • - Zajištění správcem účinné komunikace mezi všemi spolupracujícími subjekty, zejména ve fázi nabídky, uzavírání smluv a jejich následného plnění
  • - Shromažďování povolení k provádění jakož i samotné provádění přímého marketingu - zajištění bezpečnosti obchodních transakcí
  • - Ověření správnosti a obohacování uchovávaných osobních údajů - ověření zákazníků a dodavatelů
  • - Uplatňování nároků nebo obrana proti nárokům
  Právní základ: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, čl. 6 odst. 1 písmeno f.
 3. 3. Uvedených v obsahu Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě a v rozsahu, v jakém jste s tímto zpracováním souhlasili. V tom případě se zpracování osobních údajů provádí pouze za účelem, pro který byl udělen souhlas.
  Právní základ: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, čl. 6 odst. 1 písmeno a.

PROFILOVÁNÍ - GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS

Osobní údaje ve smyslu právních předpisů (např. IP adresa), které se týkají osob navštěvujících internetové stránky společnosti Eko-Okna S.A., shromážděné pomocí nástroje „Google Analytics”, „Google Tag Manager” používáme především pro účely analýzy síťového provozu (pro statistické účely).

Správce osobních údajů používá také nástroj „Google Ads“ za účelem profilování pro použití v přímém marketingu, tedy za účelem vytvoření nabídky s ohledem na „profil“ určeného uživatele.

Správce osobních údajů využívá nástroj „Google Ads“ za účelem profilování uživatelů stránky a také využívání takto získaných anonymních dat (např. otevření určitých podstránek, vyplnění kontaktního formuláře, atd.) pro marketingové účely. Toto řešení umožňuje navázat bližší kontakt s uživateli, kteří navštívili internetové stránky společnosti Eko-Okna S.A. tím, že jim zobrazí reklamy s přesněji voleným obsahem v době, kdy prohledávají jiné internetové stránky nebo používají vyhledávač Google. Toto pomáhá správci osobních údajů efektivněji motivovat příjemce reklam ke koupi nabízených výrobků. Uživatel má možnost vypnout shromažďování personalizovaných údajů. Více informací, které se týkají personalizace reklam a jejich nastavení, je možno najít na internetové stránce - https://policies.google.com/technologies/partner-sites

KOMU MŮŽEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDAT?

V souladu s platnými zákony můžeme Vaše osobní údaje předávat subjektům, jež zpracovávají tyto údaje na náš příkaz, subdodavatelům našich služeb a také subjektům oprávněným k získání osobních údajů na základě platných zákonů, např. soudy nebo orgány činné v trestním řízení - samozřejmě pouze v případě, pokud bude mít jejich žádost příslušný právní základ. Také Vás informujeme, že na internetových stránkách společnosti Eko-Okna S.A. používáme nástroj „Google Analytics”, „Google Tag Manager”, „Google Ads”, které vytvořila společnost Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, Spojené státy.

JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT OSOBNÍ ÚDAJE?

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, budou zpracovávány do doby, než bude souhlas odvolán, a po jeho odvolání po dobu, která odpovídá lhůtě promlčení požadavků, které může uplatňovat společnost EKKO-OKNA S.A. a které mohou být uplatňovány vůči ní. (čl. 6 odst. 1 písmeno a).

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě provedení smlouvy, budou tyto údaje zpracovávány po dobu nezbytnou pro provedení smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí lhůtě požadavků (čl. 6 odst. 1 písmeno b).

V případě, že je zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce, budou osobní údaje zpracovávány po dobu nezbytnou pro provedení této povinnosti ve smyslu zákona (čl. 6 odst. 1 písmeno c).

Je-li zpracování nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, bude období zpracování odpovídat období provádění těchto zájmů. Po dokončení zpracování budou osobní údaje vymazány (čl. 6 odst. 1 písmeno d).

Je-li zpracování nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů správce (…), bude období zpracování odpovídat období provádění legitimních zájmů správce (čl. 6 odst. 1 písm. f).

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, opravu, odstranění nebo omezení zpracování, námitky proti zpracování a právo na přenos osobních údajů. Můžete také uplatnit další práva uvedená podrobně v GDPR. Požadavky v této oblasti je nutné podávat přímo na výše uvedenou poštovní nebo elektronickou adresu.

Pokud jste přesvědčeni, že dochází k porušování Vašich práv zaručených ustanoveními výše uvedeného nařízení, máte také právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v elektronické nebo tradiční formě v souladu s postupy, které jsou uvedeny na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (uodo.gov.pl).

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě provedení smlouvy, budou tyto údaje zpracovávány po dobu nezbytnou pro provedení smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající promlčecí lhůtě požadavků.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCEM.

V případě, že Vaše osobní údaje nebyly získány správcem přímo od Vás, byly poskytnuty subjektem, kterému jste dali svůj souhlas s přenosem těchto údajů správci nebo zákazníkovi správce, který Vám přímo nebo nepřímo poskytuje služby nebo dodávky. Informace o podnikatelích obsahujících osobní údaje podnikajících fyzických osob, zástupcích a reprezentantech podnikatelů dostupné ve veřejně dostupných zdrojích, zejména v registrech KRS, CEiDG, GUS, CEPiK, Monitor Sądowy i Gospodarczy, byly získány od subjektů, které se specializují na poskytování údajů. Informace o společnostech správce také občas získá z Vašich webových stránek nebo jsou poskytovány jinými společnostmi.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ZÍSKANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Pokud Vaše osobní údaje nebyly získány přímo od Vás, mohou osobní údaje zpracovávané správcem zahrnovat: jména a příjmení, pozici/funkci, název společnosti, DIČ, IČO, adresu společnosti, telefonní číslo, e-mailovou adresu, oprávnění a kvalifikace, licence pro provozování určitého druhu podnikání, informace o počtu a druzích vozidel, informace o počtu zaměstnanců, finanční informace, další údaje, jež jsou obsaženy ve veřejných registrech.

INFORMACE O MOŽNOSTI ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace pro osoby, u kterých je zpracování osobních údajů prováděno na základě uděleného souhlasu / udělených souhlasů.

Vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a můžete ho kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu nebude mít vliv na legálnost zpracování osobních údajů na základě souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na legálnost zpracování provedeného před jeho odvoláním.

Souhlas s využitím souborů „cookies” k analýze síťového provozu můžete udělit po přihlášení na internetovou stránku společnosti Eko-Okna S.A. Máte také právo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů za účelem odvolání souhlasu se zpracováním těchto údajů.

Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetího státu ani mezinárodním organizacím.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovány automatizovaným nebo částečně automatizovaným způsobem, ale nepřijímáme žádná automatická rozhodnutí, která by mohla mít pro Vás právní důsledky. Na základě Vámi poskytnutých osobních údajů o Vaší činnosti se snažíme vybrat nejlepší možný rozsah marketingových nebo nabídkových informací, adresovaných přímo Vám.

Elektronický formulář udělení (nebo odvolání) souhlasu se zpracováním osobních údajů je dostupný prostřednictvím internetové stránky rodo.ekookna.pl