Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens


Geachte klant,

Gelet op onze samenwerking tot nu toe en in de toekomst en met inachtneming van uw rechten krachtens de bepalingen van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: „AVG”, „GDPR” of „Algemene Verordening Gegevensbescherming”),, alsook krachtens de bepalingen van de wet inzake diensten die via elektronische weg worden verricht van 18 juli 2002, de telecommunicatiewet van 16 juli 2004 en de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 10 mei 2018, willen wij u verzoeken om de hiernavolgende informatie door te nemen.

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR UW PERSOONSGEGEVENS?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is het bedrijf Eko-Okna S.A. met statutaire zetel te Kornice. U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. U kunt ook contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via de door hem aangestelde Inspecteur Gegevensbescherming door een brief te schijven naar het adres te Kornice of een e-mail te sturen naar: iod@ekookna.pl. Dit kan in iedere aangelegenheid betreffende uw persoonsgegevens.

AAN WIE MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

Overeenkomstig het geldende recht mogen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de partijen die deze op ons verzoek verwerken, bijvoorbeeld leveranciers van IT-systemen en -diensten, marketingbureaus, bedrijven die marketingcampagnes via e-mail voeren of gegevensbanken met e-mailadressen beheren, onderaannemers of partijen die op grond van de wet bevoegd zijn om uw persoonsgegevens in te zien, zoals rechtbanken of onderzoeksinstanties – uiteraard alleen wanneer zij daar op wettelijke wijze om verzoeken. Wij laten u tevens weten dat wij op de website van Eko-Okna S.A. gebruikmaken van de tool „Google Analytics”, welke is ontwikkeld door Google LLC, met statutaire zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, Verenigde Staten.

WELKE RECHTEN HEEFT U IN VERBAND MET UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE LANG ZULLEN WE DEZE GEGEVENS VERWERKEN?

U bent gerechtigd uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan in te perken. U kunt uw instemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens ook intrekken, bezwaar aantekenen of gebruik maken van ander recht in de zin van de VPB. Desbetreffende eisen kunt u direct naar het hierboven vermelde post- of e-mailadres sturen.
Ingeval u van mening bent dat uw rechten krachtens de bepalingen van de hierboven vermelde verordening worden geschonden, kunt u tevens een klacht indienen bij de Directeur van de Dienst Gegevensbescherming (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) door een e-mail of traditionele brief te sturen in overeenstemming met de procedures die worden beschreven op de website van deze dienst (uodo.gov.pl).
In het geval dat toestemming de basis van de verwerking is, zullen de gegevens verwerkt worden zolang de toestemming niet wordt ingetrokken en na het intrekken van de toestemming gedurende de tijdsperiode die overeenkomt met de periode van de verjaring van de claims die eko-okna s.a. kan indien en die tegen eko-okna s.a. kunnen worden ingediend.
In het geval dat de uitvoering van een contract de basis van de verwerking is, zullen de gegevens verwerkt worden zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract en nadien gedurende de periode die overeenkomt met de periode van de verjaring van de claims.
Ing

WAT ZIJN DE DOELEINDEN, DE RECHTSGRONDEN EN DE BRONNEN VAN/VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Ingeval u hiermee instemt, zullen uw persoonsgegevens door Eko-Okna S.A. worden verwerkt voor doeleinden die verband houden met:
 1. Marketinggerelateerde handelingen, met name:
  • verzending van informatief drukwerk (catalogi, flyers, brochures, enz.)
  • verzending van uitnodigingen, bedankingen, wensen, enz.
  • verzending van reclamegadgets.
  Rechtsgrond: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 10 mei 2018.
 2. E-mail en telecommunicatiediensten:
  • Verzending van reclameberichten en nieuwsbrieven met promoties, informatie over nieuwe producten en wijzigingen van ons productaanbod, enz.
  Rechtsgrond: wet inzake diensten die via elektronische weg worden verricht van 18 juli 2002.
 3. Commerciële en marketinggerelateerde handelingen via telefoonnummers en e-mailadressen die voor gebruiksdoeleinden te vinden zijn op het internet:
  • telefonisch contact met rechtspersonen en natuurlijke personen m.b.t. kwesties inzake het begin van een eventuele samenwerking, het verzamelen van informatie betreffende de kwaliteit van de vervaardigde producten, behoeften inzake reclamemateriaal, enz.
  Rechtsgrond: Telecommunicatiewet van 16 juli 2004.
Als u toch niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in punten 1 tot en met 3 genoemde doeleinden, dan heeft dit geen invloed op de doeltreffendheid van de processen in verband met de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.
Persoonsgegeven in de zin van de wet (bijv. IP-adres) die betrekking hebben op personen die gebruikmaken van de website van Eko-Okna S.A. en die zijn verzameld met behulp van de hierboven vermelde tool „Google Analytics”, worden door ons in de eerste plaats gebruikt om het webverkeer te analyseren (voor statistische doeleinden).

INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEID OM UW INSTEMMING MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS WEER IN TE TREKKEN

Uw instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens is vrijwillig en u kunt deze op elk gewenst moment intrekken, met dien verstande dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de rechtsgeldigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens op grond van uw instemming. De intrekking van uw instemming heeft ook geen invloed op de rechtsgeldigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens op grond van uw instemming.
Wanneer u de website van Eko-Okna S.A. heeft geopend, kunt u akkoord gaan met het gebruik van cookies voor het analyseren van het webverkeer. U kunt tevens contact opnemen met de Inspecteur Gegevensbescherming teneinde uw instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken.
De verwerkingsverantwoordelijke zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde landen of internationale organisaties.
Het elektronische formulier om uw instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar te maken (of weer in te trekken) is verkrijgbaar op de website rodo.ekookna.pl

Rechten die voortvloeien uit de bepalingen van de AVG-richtlijn

Recht op verwijdering van gegevens („recht om vergeten te worden”).

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te verbeteren, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken.

 

Right to erasure ( "right to be forgotten" )

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te verwijderen dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken.

 

Recht op het beperken van de verwerking.

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 18 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken.

Om de verwerking van de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te beperken, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Recht op overdracht van gegevens.

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 20 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens over te dragen naar een ander systeem.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen over te dragen, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Recht op bezwaar

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen de verwerking van hun persoonsgegevens stop te zetten.

Om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Toestemming voor gegevensverwerking.

 

Gelet op onze samenwerking tot nu toe en in de toekomst en met inachtneming van uw rechten krachtens de bepalingen van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: „AVG”, „GDPR” of „Algemene Verordening Gegevensbescherming”), alsook krachtens de bepalingen van de wet inzake diensten die via elektronische weg worden verricht van 18 juli 2002, de telecommunicatiewet van 16 juli 2004 en de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 10 mei 2018, willen wij u verzoeken om de hiernavolgende informatie door te nemen.

 

Klant informatie

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Informatie over de verwerking van wervingsgegevens.

Contact met de Inspecteur van de Bescherming van Persoonsgegevens.

Inhoud van de AVG-verordening