Politika ochrany soukromí.

 
 1. 1. Obecné informace   
 2. 2. Správce
  1. 2.1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
  2. 2.2. Pravidla zpracování osobních údajů
  3. 2.3. Příjemci osobních údajů 
 3. 3. Práva a soulad zpracování se zákonem
  1. 3.1. Právo na osobní údaje
  2. 3.2. Soulad zpracování se zákonem
 4. 4. Doba zpracování osobních údajů
  1. 4.1. Doba zpracování osobních údajů na základě souhlasu
  2. 4.2. Doba zpracování osobních údajů (obrazových)
  3. 4.3. Doba zpracování osobních údajů z výběrových řízení
 5. 5. Cíle zpracování osobních údajů   
  1. 5.1. Hlavní cíle
  2. 5.2. Podrobné cíle
 6. 6. Profilování - Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads
 7. 7. Cookies a strategie jejich používání
  1. 7.1. Soubory cookies? Co je to?
  2. 7.2. Registr událostí serveru „Logy“
  3. 7.3. Shromažďování informací o uživatelích internetových stránek
  4. 7.4. Fastcall www. Web
 8. 8. Strategie ochrany soukromí v jednotlivých oblastech společnosti
  1. 8.1. Strategie ochrany soukromí - Nebe ve městě
  2. 8.2. Pravidla používání internetové stránky www.trwala-adoracja.eu a www.trwala-adoracja.plvčetně informace o zpracovávaných osobních údajích
 9. 9. Window4you, web side
  1. 9.1. Pravidla poskytování služeb pro uživatele konfigurátoru Window4U
  2. 9.2. Pravidla pro používání mobilní aplikace eko4u
  3. 9.3. Seznam kontaktů mobilní aplikace
  4. 9.4 Fotogalerie a fotoaparát v mobilní aplikaci
 10. 10. Závěrečná ustanovení, změny strategie ochrany soukromí

 

1. Obecné informace

Společnost EKO-OKNA S.A. se sídlem v Kornicích je jedním z předních výrobců výplní okenních a dveřních otvorů v Evropě.

V této strategii ochrany soukromí bychom Vám chtěli přiblížit způsob zpracování osobních údajů při použití internetové

stránky www.ekookna.pl a https://rodo.ekookna.pl a představit prostředky, které používáme, včetně definice jednotlivých mechanismů zpracování osobních údajů.

Zde obsažené informace se budou týkat také jiných oblastí působnosti společnosti EKO-OKNA S.A. (viz obsah).

 

2. Správce, příjemci osobních údajů

Správce

EKO-OKNA S.A. ul. Spacerowa 4, 47- 480 Kornice, Polsko KRS: 0000586067 je správcem osobních údajů, v souladu s definicí uvedenou v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je také nazýváno GDPR.

2.1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud máte jakékoliv pochybnosti, které se týkají zpracování osobních údajů, napište určenému pověřenci pro ochranu osobních údajů, který je dostupný na adrese: iod@ekookna.pl nebo na tel. č.: +48 572 337 224.

Písemný kontakt se správcem osobních údajů je možný také na adrese:

EKO-OKNA S.A.

Inspektor Ochrony Danych [Pověřenec pro ochranu osobních údajů]

ul. Spacerowa 4

47-470 Kornice, Polsko

 

2.2. Pravidla zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů vyvíjí maximální úsilí, aby jím zpracované osobní údaje splňovaly následující pravidla:

 1. 1. Srozumitelnost - striktně se vázaly na informační povinnost uloženou správci osobních údajů.
 2. 2. Svědomitost - byly zpracovány v souladu s pravidly základního právního řádu.
 3. 3. Legálnost - správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s předpokládaným právním základem a také na základě uděleného souhlasu.
 4. 4. Účelnost - správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s konkrétním, jasným a oprávněným cílem.
 5. 5. Minimalizace osobních údajů - osobní údaje, které shromažďujeme, jsou adekvátní a přiměřené pro dosažení daného cíle zpracování.
 6. 6. Správnost - shromažďujeme pouze správné osobní údaje, které se v případě zjištění chyby nebo nekompletnosti snažíme aktualizovat.
 7. 7. Omezení uchování - osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou, ne déle.
 8. 8. Integrita a důvěrnost - zpracováváme osobní údaje se zajištěním jejich maximálního zabezpečení a chráníme je před ztrátou, zničením a také poškozením.
 9. 9. Možnost kontroly - máme zákonnou povinnost prokázat dodržování všech výše uvedených pravidel.

 

2.3. Příjemci osobních údajů

Správce osobních údajů předává osobní údaje subjektům, které je zpracovávají v rámci zadané zakázky na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů. K takovým příjemcům patří mj. dodavatelé informačních systémů a IT služeb, marketingové agentury, společnosti, které realizují marketingové kampaně v rozsahu (e-mailová adresa, newsletter), společnosti, které spravují databáze e-mailových adres, subdodavatelé služeb a subjekty, které jsou oprávněny k získávání osobních údajů na základě platných zákonů, tedy soudy a orgány činné v trestním řízení, ale tyto orgány jsou povinny požádat o poskytnutí osobních údajů s odvoláním na adekvátní právní základ.

Osobní údaje předáváme také pojišťovnám, které pojišťují osoby a majetek, a to na základě smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů a v souladu s určeným právním základem.

 

3. Práva a soulad zpracování se zákonem

3.1 Právo na osobní údaje

Osoba, které se osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 týkají, má následující práva:

 1. 1. Právo na opravu - správce osobních údajů je povinen okamžitě opravit osobní údaje osoby, které se tyto osobní údaje týkají.
 2. 2. Právo na odstranění osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) - správce osobních údajů je povinen okamžitě odstranit osobní údaje osoby, které se tyto osobní údaje týkají, a to na žádost této osoby.
 3. 3. Právo na omezení zpracování - správce osobních údajů omezuje zpracování na žádost osoby, které se tyto osobní údaje týkají, v případech určených v čl. 18 GDPR.
 4. 4. Právo na přenositelnost - osoba, které se osobní údaje týkají, má právo na přenesení osobních údajů k jinému správci osobních údajů v případě a v souladu s čl. 20 GDPR.
 5. 5. Právo na podání námitky - osoba, které se osobní údaje týkají, má právo na podání námitky u správce osobních údajů proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, v souladu s čl. 21 GDPR.

Pokud osoba, které se osobní údaje týkají, usoudí, že její výše uvedená práva zaručená Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 byla porušena, má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v elektronické podobě (interaktivní formulář) nebo v tradiční podobě (alternativní formulář) v souladu s procedurami, které jsou popsány na internetových stránkách Úřadu (uodo.gov.pl).

 

3.2. Soulad zpracování se zákonem

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnými zákony a právními základy, které se týkají zpracování osobních údajů, na základě čl. 6 GDPR, který určuje soulad zpracování se zákonem v takovém rozsahu, v jakém je splněna jedna z níže uvedených podmínek:

 1. a.i.1. Osoba, které se osobní údaje týkají, souhlasila se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více určených účelů.
 2. a.i.2. Zpracování je nezbytné pro realizaci smlouvy, jejíž jednou stranou je osoba, které se osobní údaje týkají, nebo pro zahájení prací na žádost osoby, které se osobní údaje týkají, před uzavřením smlouvy.
 3. a.i.3. Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti správce osobních údajů.
 4. a.i.4. Zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů osoby, které se osobní údaje týkají, nebo jiné fyzické osoby.
 5. a.i.5. Zpracování je nezbytné pro provedení úkolu plněného ve veřejném zájmu nebo v rámci výkonu veřejné správy svěřené správci osobních údajů.
 6. a.i.6. Zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem osobních údajů nebo třetí stranou, kromě situace (…).

 

4. Doba zpracování osobních údajů

4.1 Doba zpracování osobních údajů na základě souhlasu

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, budou zpracovávány do doby, než bude souhlas odvolán, a po jeho odvolání po dobu, která odpovídá lhůtě promlčení požadavků, které může uplatňovat společnost EKKO-OKNA S.A. a které mohou být uplatňovány vůči ní.

 

4.2 Doba zpracování osobních údajů (obrazových)

Záznamy monitoringu (obrazové záznamy) bude zaměstnavatel zpracovávat pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a uchovává je po dobu, která nepřekračuje 3 měsíce ode dne záznamu (pokud jsou obrazové záznamy důkazem v zákonném řízení, je termín uchovávání těchto záznamů prodloužen do doby pravomocného ukončení tohoto zákonného řízení).

Osobní údaje ze záznamů monitoringu jsou uchovávány na serverech společnosti, které jsou pod dohledem IT oddělení.

 

4.3 Doba zpracování osobních údajů z výběrových řízení

Osobní údaje pro účely, které souvisí s procesem výběrového řízení, budou uchovávány po dobu 12 měsíců od podání dokladů (CV).

Obrazové osobní údaje, které souvisí s procesem marketingu (využití obrazu z fotografií, na internetové stránce, sociální sítě, propagační materiály) budou uchovávány po dobu 6 měsíců od ukončení pracovního poměru.

 

5. Cíle zpracování osobních údajů

5.1 Hlavní cíle

 1. 1. Realizace marketingových činností, zejména:
  1. - zasílání tištěných materiálů informačního charakteru (katalogy, letáky, brožury atp.);

  2. - zasílání pozvánek, poděkování, přání atp.;

  3. - zasílání reklamních předmětů.

  Právní podklad: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a dále zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.

 2. 2. Realizace a poskytování služeb elektronickou cestou, zejména prostřednictvím elektronické pošty a prostředků elektronické komunikace:
  1. - zasílání sdělení reklamního charakteru, tzv. newsletterů, obsahujících akční nabídky, informace o nových výrobcích, změny v nabídce výrobků atd.

  Právní podklad: Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou.

 3. 3. Realizace obchodních a marketingových činností prostřednictvím telefonních čísel a e-mailových adres poskytnutých k použití v internetové síti:
  1. - telefonický kontakt s právnickými a fyzickými osobami v otázkách, které souvisí se zahájením potenciální spolupráce, shromažďování informací o kvalitě vyráběných výrobků, požadavcích ve věci reklamních materiálů atp.

  2. - zveřejnění adresních údajů maloobchodních prodejen zákazníků na webových stránkách EKO-OKNA S.A.

  Právní podklad: Zákon ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, čl. 6 s 1 písmeno.

5.2 Podrobné cíle

Správce osobních údajů popsal podrobné cíle v dokumentu - Registr činností zpracování.

 

6. Profilování - Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads

Informujeme Vás, že na internetových stránkách společnosti Eko-Okna S.A. používáme nástroj „Google Analytics“ a také „Google Tag Manager“, který vytvořila společnost Google LLC se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA ,94043, Spojené státy americké, tyto nástroje jsou používány pro analýzu statistik internetových stránek www.

Více informací najdete na https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Správce osobních údajů používá nástroj Google Ads za účelem profilování pro použití v přímém marketingu, tedy za účelem vytvoření nabídky s ohledem na „profil“ určeného uživatele.

Ostatní výše uvedené nástroje jsou používány pouze pro statistické a analytické účely a také pro umožnění účinnějšího přístupu zákazníka ke službám a výrobkům, které nabízí společnost Eko-Okna S.A.

Uživatel může kontrolovat informace, které jsou shromažďovány nástroji Google, pomocí stránky „Nastavení/Personalizace reklam“, záložky „Data a personalizace“ v nastaveních účtu Google, a to pomocí instalace doplňků, které blokují Google Analytics, nebo pomocí „anonymního režimu“, který je pro internetové prohlížeče dostupný na https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Rádi bychom vás informovali, že vaše osobní údaje podléhají profilování ze strany správce pomocí k tomu určených nástrojů za účelem provádění marketingových aktivit. To znamená, že prostřednictvím automatizovaného zpracování vašich osobních údajů jsou vyhodnocovány a analyzovány vybrané faktory, které se vás týkají. Výsledkem je vytvoření vašeho osobního profilu, na jehož základě je přenášený obsah přizpůsoben vašim individuálním preferencím, postojům a chování, a to přiměřeně oblasti vašeho zájmu. Rádi bychom vás informovali, že vaše údaje nejsou zpracovávány za účelem automatizovaného rozhodování, které by mohlo mít vliv na vaše práva.

Účel použití shromážděných údajů:

 • marketing produktů a služeb společnosti Eko-Okna S.A. na základě vytvořeného osobního profilu (behaviorální reklama).
 • remarketing a behaviorální cílení
 • analýza účinnosti prováděných marketingových aktivit (reklamních kampaní).
 • automatická personalizace poskytovaného marketingového obsahu
 • vysílání reklamy cílovým skupinám

Upozorňujeme, že k analýze vašeho profilu používáme nástroje jiných podmětů. Účely, které tyto subjekty plní, jsou přesně vymezeny správcem. Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme předat subjektu, který naším jménem provádí automatizované marketingové zprávy.

Máte právo vznést námitku proti profilování.

"profilováním" se rozumí jakákoliv forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která zahrnuje použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních faktorů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonnosti, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této osoby;

"nástroj" - hardwarový nebo softwarový nástroj, jehož prostřednictvím jsou shromažďovány vaše osobní údaje.

 

7. Cookies a strategie jejich používání

7.1 Cookies

„Cookies“ jsou malé soubory, které jsou ukládány a uchovávány na lokálním pevném disku uživatele nebo na jiném zařízení během jeho návštěvy www stránky v síti internet.

Soubory „cookies“ jsou informační data, zejména textové soubory, které jsou uchovávány v zařízení uživatele www stránky. Cookies jsou nejčastěji používány za účelem optimalizace a personalizace procesu využívání www stránek. Používány jsou také za účelem shromažďování statistických dat, která umožňují identifikovat způsob, jakým uživatelé využívají internetové stránky. To poskytuje možnost následného zlepšování struktury a obsahu www stránky.

Společnost Eko-Okna S.A. zpracovává údaje, které jsou obsahem souborů „cookies“, během doby, kdy návštěvníci používají internetové stránky www.ekookna.pl (nebo www.ekookna.com), pro následující účely:

 • zapamatování údajů z vyplňovaných kontaktních formulářů a formulářů výběrového řízení,
 • vedení anonymních statistik, které ukazují způsob používání internetových stránek,
 • přizpůsobování obsahu internetových stránek individuálním preferencím uživatele,
 • zapamatování voleb uživatele v rozsahu souhlasu (nebo nesouhlasu) se zpracováním jeho osobních údajů.

„Cookies“ jsou uchovávány po definovanou dobu, která je určena parametrem, jenž obsahuje soubor „cookie“. Uživatel může zapnout nebo vypnout používání souborů cookies v nastavení internetového prohlížeče, který používá. Může také průběžně čistit (odstraňovat) soubory cookies ze svého zařízení, a to použitím volby „odstranění údajů uživatele“ (mezipaměť, soubory cookies, historie, atd.), což umožňuje každý internetový prohlížeč. Používání „anonymního režimu“ v internetových prohlížečích také blokuje ukládání „cookies“ v uživatelově zařízení.

Internetové prohlížeče mají implicitně nastaveno povolení k ukládání souborů „cookies“ na koncovém zařízení. Pro zablokování automatického souhlasu se soubory „cookies“ nebo pro získání informace při každém odeslání souboru na své zařízení může uživatel internetový prohlížeč vhodně nakonfigurovat. Odpovídající informace o používání souborů „cookies“ a také o možných konfiguracích jsou dostupné v nastavení internetového prohlížeče.

Pro soubory „cookies“ předpokládá správce osobních údajů 14měsíční dobu uchování osobních údajů, tedy informací, které souvisí se soubory cookies a identifikátory uživatelů. Pokud nebude po uplynutí výše uvedené doby registrována návštěva internetových stránek, budou záznamy, které se týkají konkrétního uživatele, z databáze Google Analytics smazány. Pokaždé, když bude registrována nová aktivita (vstup na některou část internetových stránek), dojde k novému zápisu informace a obnovení 14měsíční doby uchovávání osobních údajů. Odstranění údajů nebude mít vliv na souhrnné reporty, které jsou správcem osobních údajů generovány v GA pro informativní účely.

 

7.2 Registr událostí serveru „Logy“

Správce osobních údajů při každé návštěvě stránky jakoukoliv osobou shromažďuje a uchovává tzv. logy serveru, které obsahují např. informace o internetovém připojení pro zobrazení části internetových stránek: IP adresu, datum a hodinu připojení, množství odeslaných dat a také informace o stažených souborech. Tyto přístupové údaje jsou anonymizovány a slouží pouze pro zajištění kontinuity funkce (např. analýza pracovního režimu informačních systémů) a také bezpečnosti funkce internetových stránek (např. umožňují objevení chyb v systému nebo pokusů o neautorizovaný přístup).

 

7.3 Shromažďování informací o uživatelích internetových stránek

Společnost Eko-Okna S.A. využívá služeb Google Analytics a Universal Analytics poskytovaných společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Tyto služby pomáhají správci osobních údajů analyzovat pohyb účastníků v rámci internetových stránek. Shromažďované údaje jsou zpracovávány v rámci výše uvedených služeb anonymním způsobem, který neumožňuje identifikaci uživatele. Tyto údaje mají souhrnný a anonymní charakter, tedy neobsahují vlastnosti, které identifikují osoby, které navštěvují části internetových stránek. Celkový mechanismus vychází ze speciálního kódu „JavaScript“, který je umístěn na internetové stránce, a v okamžiku, kdy uživatel na stránku vstoupí, stahuje podstatné údaje o něm a posílá je do Google Analytics.

Správce osobních údajů používáním výše uvedených služeb shromažďuje údaje jako:

 • zdroje a médium vstupů na internetovou stránku,
 • unikátní reklamní identifikátor účastníka,
 • způsob chování se účastníků na internetových stránkách (např. délku relace, otvírané podstránky),
 • informace o zařízeních a prohlížečích, které návštěvníci stránek používají,
 • IP adresu a také doménu,
 • zeměpisné údaje, e,
 • demografické údaje (věk, pohlaví).

Více informací o pravidlech, podle nichž služba GA shromažďuje a zpracovává osobní údaje, je možno najít na adrese: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners a https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Analytics také obsluhuje volitelnou přílohu k prohlížeči, která po instalaci a aktivaci vypíná všechna měření GA na všech stránkách, které uživatel zobrazuje - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Správce osobních údajů využívá na internetových stránkách službu Google Maps poskytovanou společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Výše uvedena služba umožňuje zobrazování interaktivních map přímo na internetových stránkách a používání funkcí mapy. Pokud uživatel aktivoval vhodnou funkci Google, může dostávat informaci o aktuální poloze uživatele (signál GPS ze zařízení uživatele nebo informace, které určují přibližnou polohu uživatele). Pokud je odběratel služby současně přihlášen ke svému účtu v systému Google, jsou výše uvedené údaje přímo svázány s tímto účtem. Google uchovává výše uvedené údaje jako užitkové profily a využívá je pro reklamní účely, průzkum trhu a/nebo navrhování internetových stránek s ohledem na poptávku. Odběratel služby má právo podat námitku proti tvorbě takových uživatelských profilů, přičemž za účelem využití tohoto práva musí kontaktovat Google.

Správce osobních údajů využívá nástroj s názvem „Google Tag Manager“ poskytovaný společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Toto řešení umožňuje mj. rychlou a snadnou aktualizaci kódů sledování a souvisejících úseků kódu, tedy „tagů“ na internetové stránce. Správce osobních údajů používá výše uvedený nástroj např. k sečítání provedení předem určených „úkolů“ na stránce - např. odeslání formuláře, stažení souboru nebo použití vyhledávače. Informace získané tímto způsobem neumožňují identifikací konkrétních osob, ale pouze provedení podrobnější analýzy pohybu a rozlišení chování uživatelů na stránce.

Společnost Google Inc. získala certifikát, který potvrzuje, že zpracovává údaje v souladu s požadavky „Privacy Shield EU-USA“ - https://www.privacyshield.gov/participant.

Správce osobních údajů používá na internetových stránkách tzv. pluginy pro portál Facebook. Facebook je obsluhován společností Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko). Vhodný úsek kódu umístěný v informaci o stránce umožňuje spojení facebookového profilu společnosti Eko-Okna S.A. se vstupy na internetovou stránku přesměrovanými ze stránky Facebooku. Integrací pluginu dostává dodavatel služeb informaci, že prohlížeč uživatele vyvolal vhodnou stránku, a to i když uživatel nemá profil nebo není aktuálně přihlášen. Informace (včetně IP adresy) jsou předávány přímo z prohlížeče do serveru a tam jsou uchovávány. Pokud je uživatel přihlášen ke službě nabízené Facebookem, může být jeho návštěva internetové stránky přiřazena k profilu uživatele. Účel a rozsah shromažďování údajů, stejně jako další zpracování a využití údajů dodavatelem, je možno najít na internetových stránkách Facebooku.

Shromažďování a zaznamenávání osobních údajů je realizováno pouze pro účely tvorby reportů. Zpracování údajů probíhá elektronicky s použitím teleinformačního systému se šifrovaným přístupem k údajům pomocí SSL.

Správce osobních údajů využívá nástroj „Google Ads“ za účelem profilování uživatelů stránky a také využívání takto získaných anonymních dat (např. otevření určitých podstránek, vyplnění kontaktního formuláře, atd.) pro marketingové účely. Toto řešení umožňuje navázat bližší kontakt s uživateli, kteří navštívili internetové stránky společnosti Eko-Okna S.A. tím, že jim zobrazí reklamy s přesněji voleným obsahem v době, kdy prohledávají jiné internetové stránky nebo používají vyhledávač Google. Toto pomáhá správci osobních údajů efektivněji motivovat příjemce reklam ke koupi nabízených výrobků. Uživatel má možnost vypnout shromažďování personalizovaných údajů. Více informací, které se týkají personalizace reklam a jejich nastavení, je možno najít na internetové stránce - https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

7.4 Fastcall www. Web

Správce osobních údajů využívá na internetových stránkách formulář systému „fastcall“ zprostředkovaný společností 3way (ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Polsko). Použití formuláře je zcela dobrovolné a nepovinné. Zanechané kontaktní informace (jméno a příjmení / název společnosti, telefonní číslo) budou telekomunikačním systémem použity pro navázání telekomunikačního spojení mezi adekvátní obchodní jednotkou správce osobních údajů a telefonním číslem zákazníka.

 

8. Strategie ochrany soukromí v jednotlivých oblastech společnosti

8.1 Strategie ochrany soukromí - Nebe ve městě

Vážení přátelé,

respektujeme Vaše práva, která vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (označované jako „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně údajů“) a také ze zákonů ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, ze dne 16. července 2004 telekomunikační zákon a ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů a prosíme Vás, abyste se seznámili s níže uvedenými informacemi.

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Eko-Okna S.A. se sídlem v Kornicích. Můžete nás kontaktovat písemně na adrese: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Polsko. Se správcem osobních údajů se můžete spojit také písemně, prostřednictvím pověřence pro ochranu údajů, kterého jmenoval správce osobních údajů, a to písemně na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese: iod@ekookna.pl, a to v každé záležitosti, která se týká zpracování Vašich osobních údajů.

KOMU MŮŽEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDAT?

Shromažďované údaje v podobě: mac adresa zařízení, telefonní číslo, název zařízení, model zařízení, informace o prohlížených stránkách, mohou být předávány výhradně státním orgánům a orgánům právní ochrany (policie, prokuratura, soud).

JAKÁ PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM MÁTE A JAK DLOUHO BUDEME VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění nebo omezení jejich zpracování, máte také právo podat námitku a využít jiných práv, která jsou podrobně uvedena v GDPR. Požadavky v této oblasti je nutno podávat přímo na výše uvedenou poštovní nebo elektronickou adresu.

Pokud jste přesvědčeni, že dochází k porušování Vašich práv zaručených ustanoveními výše uvedeného Nařízení, máte také právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v elektronické nebo tradiční formě v souladu s postupy, které jsou uvedeny na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (uodo.gov.pl).

Osobní údaje budou uchovávány po dobu 12 měsíců počínaje dnem připojení nebo neúspěšného pokusu o připojení a po uplynutí této doby budou osobní údaje zničeny, kromě těch, které byly zajištěny v souladu s jinými předpisy.

 

Právní základ: Zákon ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon čl. 180a odst. 1.

 

JAKÉ JSOU CÍLE, PRÁVNÍ ZÁKLADY A ZDROJE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Osobní údaje v podobě: mac adresa zařízení, telefonní číslo, název zařízení, model zařízení, informace o prohlížených stránkách, jsou shromažďovány pro účely, které souvisí s:

 1. 1. Informatickou bezpečností zpřístupňované internetové sítě:

Právní základ: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 čl. 6 odst. 1 písm. f - (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce… ) a také zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje ve smyslu právních předpisů (např. IP adresa), které se týkají osob navštěvujících internetové stránky společnosti Eko-Okna S.A., shromážděné pomocí výše uvedeného nástroje „Google Analytics“, používáme především pro účely analýzy síťového provozu (pro statistické účely).
 

INFORMACE O MOŽNOSTI ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas s využitím souborů „cookies“ k analýze síťového provozu můžete udělit po přihlášení na internetovou stránku společnosti Eko-Okna S.A. Máte také právo kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů za účelem odvolání souhlasu se zpracováním těchto údajů.

Správce osobních údajů nemá v úmyslu předávat Vaše údaje do třetího státu ani mezinárodním organizacím.

Elektronický formulář udělení (nebo odvolání) souhlasu se zpracováním osobních údajů je dostupný prostřednictvím internetové stránky rodo.ekookna.pl

 

8.2 Pravidla používání internetové stránky www.trwala-adoracja.pl a trwala-adoracja.eu včetně informace o zpracovávaných osobních údajích

Vážení přátelé,

s ohledem na práva, která vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (označované jako „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně údajů“) a ze zákona o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018

Vás prosíme o seznámení se s níže uvedenými informacemi.

OBECNÉ INFORMACE

Pomocí internetové stránkywww.trwala-adoracja.pl a www.trwala-adoracja.eu budete moci dobrovolně deklarovat svoji účast na adoraci, která se koná v závodní kapli společnosti EKO-OKNA S.A. Navíc budete moci dostávat další informace o plánovaných adoracích.

 

Ti z Vás, kteří se budou chtít účastnit procesu plánování stálých adorací, ale nebudou mít zájem o registraci pomocí internetu, budou moci dobrovolně, prostřednictvím speciálně připravených letáků, zpřístupnit své osobní údaje za účelem pozdějšího kontaktu s koordinátory stálé adorace.

Aplikace „Stálá adorace“ Vám bude také připomínat termíny, ve kterých byla deklarována účast prostřednictvím odesílaných e-mailových zpráv a/nebo SMS zpráv (nutno určit způsob fungování aplikace). Uvedení koordinátoři Vás také budou vybízet k připojení se k adoraci.

Registrace má dobrovolný charakter a není podmíněna žádnými závazky a ujednáními, které by se týkaly osobních údajů. Zaznamenání Vašich osobních údajů v tradiční podobě nebo pomocí aplikace má za úkol umožnit plánování adorace, která se bude konat v kapli. V každém okamžiku budete moct odstranit aplikaci tím, že deaktivujete účet (vizte níže). Také bude možno podat prohlášení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Toto prohlášení bude možno podat e-mailem na adresu iod@ekookna.pl nebo telefonicky během rozhovoru s koordinátorem stálé adorace.

Registrace a deaktivace bude možná pomocí internetových stránek: www.trwala-adoracja.pl nebo www.trwala-adoracja.eu Pro založení nového účtu je nutné přejít na výše uvedené www stránce na přihlášení a zvolit „Pro založení nového účtu klikněte zde”. Deaktivace účtu bude možná pomocí odkazu „Editace profilu”, kde je nutno ve spodní části stránky zvolit „Pro deaktivaci účtu klikněte zde”.

V případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je stále možnost účastnit se stálých adorací v souladu s určeným harmonogramem.

 

KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost: Eko-Okna S.A. se sídlem v Kornicích. Můžete nás kontaktovat písemně na adrese: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Polsko. Se správcem osobních údajů se můžete spojit také písemně, prostřednictvím jmenovaného pověřence pro ochranu údajů, pana Romana Kurzydema, a to písemně na výše uvedené adrese v Kornicích nebo na e-mailové adrese: iod@ekookna.pl, tel.: +48 572 337 224 v každé záležitosti, která se týká zpracování Vašich osobních údajů.

 

JAKÉ JSOU CÍLE, PRÁVNÍ ZÁKLADY A ZDROJE ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Shromážděné osobní údaje (jméno, město, věková skupina, e-mail, telefonní číslo) budou společností Eko-Okna S.A. zpracovány pro účely, které souvisí s níže uvedenými činnostmi:

 • Registrací Vašich osobních údajů

(Registr účasti v adoraci, tedy deklarace účasti, změna termínu účasti, odvolání termínu adorace, zachování kontinuity adorace. Telefonování a zasílání e-mailů s návrhem termínu adorace. )

Termín adorace bude potvrzován e-mailem, SMS zprávou nebo telefonicky koordinátory stálé adorace. Navíc Vás budou koordinátoři stálé adorace zvát na adoraci prostřednictvím e-mailových zpráv nebo telefonicky

 • Statistickými, které jsou využívané správcem osobních údajů

Společnost EKO-OKNA S.A. ujišťuje, že bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, pro které byly shromážděny.

Právní základ: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 čl. 6 odst. 1 písmeno a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

 

KOMU MŮŽEME OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDAT

Osobní údaje mohou být předány státním orgánům, orgánům právní ochrany (policie, prokuratura, soud, inspekce práce) a také pojišťovnám jak osob, tak majetku.

 

DOBA A MÍSTO UCHOVÁVÁNÍ REGISTRU, ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost EKO-OKNA S.A. informuje, že zpracování osobních údajů bude probíhat do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Výše uvedené osobní údaje jsou uchovávány na serverech správce osobních údajům, které jsou pod dohledem IT oddělení.

Potvrzení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je možné podat prostřednictvím:

 •  písemného prohlášení správci osobních údajů nebo během telefonického rozhovoru s koordinátorem stálé adorace.
 • deaktivace účtu na stránce www.trwala-adoracja.pl a www.trwala-adoracja.eu (vizte Obecné informace)

Osobní údaje budou zpracovávány maximálně do 2 týdnů od okamžiku podání potvrzení o odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po této době budou Vaše osobní údaje automaticky odstraněny.

Odvolání souhlasu nemá vliv na soulad s právem na zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho stažením.

Doba zpracování Vašich osobních údajů může být prodloužena v případě probíhajícího řízení se státním orgánem. V tomto případě, pokud budou osobní údaje důkazem v tomto řízení, je termín jejich uchovávání prodloužen do doby pravomocného ukončení tohoto řízení. .

 

JAKÁ PRÁVA VE VZTAHU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM MÁTE?

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, odvolání souhlasu s jejich zpracováním, jejich opravu, odstranění či omezení jejich zpracování. Pokud jste přesvědčeni, že dochází k porušování Vašich práv zaručených národními předpisy nebo nařízením, máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů v elektronické nebo tradiční podobě v souladu s postupy, které jsou popsány na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (uodo.gov.pl).

Současně společnost EKO-OKNA S.A. jako správce osobních údajů ujišťuje, že zavedla veškeré technické a organizační prostředky, které zajišťují shromažďovaným osobním údajům potřebnou ochranu.

 

9. Window4U, web side

9.1 Pravidla poskytování služeb pro uživatele konfigurátoru Window4U

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Tato pravidla definují zásady pro používání konfigurátoru Window4U a také podmínky poskytování služeb uživatelům konfigurátoru Window 4U společností EKO-OKNA S.A.

2. Technickou podmínkou používání konfigurátoru Window4U je vlastnictví zařízení s přístupem k síti internet, které je vybaveno internetovým prohlížečem, a také vlastnictví e-mailového účtu.

2. DEFINICE

1.Konfigurátor Window4U - internetové stránky pro vytvoření nabídky.

2. Operátor: EKO-OKNA S.A. se sídlem v: Kornicích, DIČ 6391813241, IČO 277925708.

3. Správce osobních údajů: EKO-OKNA S.A. se sídlem v: Kornicích, DIČ 6391813241, IČO 277925708.

4. Uživatel - dealer, plnoletá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úknům, právnická osoba, organizační jednotky, kterým právní předpisy přiznávají právní subjektivitu, a také ty, které nemají právní subjektivitu, ale které mohou vlastním jménem nabývat práv a přijímat závazky, které si v režimu, jejž předpokládají tato pravidla, vytvořily vlastní účet.

5. Konfigurátor Window4U - provozovaný operátorem na internetové adrese www.window4u.eu internetový konfigurátor pro prezentaci, propagaci a reklamu výrobků nabízených operátorem. Účet - aktivovaný operátorem pro uživatele, jedná se o souhrn údajů o uživateli a také informací o jeho aktivitě, činnosti a působení v rámci konfigurátoru Window4U.

6. Pravidla - tato pravidla.

7. Smluvní strana - podnikatel, který spolupracuje s uživatelem na základě smlouvy o spolupráci.

8. Smlouva - smlouva na poskytování služeb v konfigurátoru Window4U, uzavřená na dobu neurčitou mezi uživatelem a operátorem, v režimu určeném pravidly, jejímž předmětem je poskytování služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v pravidlech.

3. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ KONFOGURÁTORU WINDOW 4U

1. Používání konfigurátoru Window4U uživateli není zpoplatněno.

2. Informace, které se nacházejí na internetové stránce konfigurátoru www.window4u.eu, nejsou nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku PR, jsou pouze pozvánkou/výzvou k uzavření smlouvy (v souladu s čl. 71 OZ PR).

3. Operátor není prodejcem ani stranou transakcí provedených uživateli. Operátor v konfigurátoru Window4U informuje o výrobcích a také umožňuje navázání kontaktu se smluvní stranou za účelem uzavření smlouvy o prodeji mezi uživatelem smluvní stranou.

4. Operátor si vyhrazuje právo na změnu cen zboží, které je v nabídce, zařazování nového zboží do nabídky, pořádá a odvolává propagační kampaně na stránce konfigurátoru a také v ní provádí změny.

5. Operátor není zodpovědný:

a) za provedení dodávky zboží v souvislosti s objednávkou, kterou uživatel učinil prostřednictvím konfigurátoru Eindow4U nebo v rámci obchodní nabídky uživatele,

b) z titulu zákonné záruky, komerční záruky a také spotřebitelských práv, které souvisí se zbožím a prodejní transakcí,

c) za neprovedení nebo vadné provedení závazku vůči uživateli.

6. Autorská a vlastnická práva na součásti konfigurátoru Window4U (logotypy jeho internetových stránek, jejich obsah a kompozice) a také práva průmyslového vlastnictví, včetně práva k obchodním známkám umístěných na internetových stránkách, patříoperátorovi nebo třetím stranám, přičemž operátor má právo je používat k informačním účelům v konfigurátoru Windiow4U.

7. Operátor bude provádět nutné technické odstávky v nočních hodinách.

8. Automatizovaný přístup do konfigurátoru Window4U a k jeho obsahu bez souhlasu operátora je zakázán. Zejména je zakázáno používat boty, indexující roboty a jiné automatizované nástroje, které umožňují používání internetových stránek bez zásahu uživatele.

9. Uživatel není oprávněn kopírovat, šířit, reprodukovat nebo měnit jakýkoliv obsah, včetně dat, která jsou umístěna v konfigurátoru Window4U.

10. Uživatel se zavazuje neumisťovat žádný obsah, jehož zveřejnění může být považováno za porušení dobrých mravů.

4. REGISTRACE, UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘIHLÁŠENÍ

1. Registrace v konfigurátoru Window4U následuje po předchozím souhlasu s pravidly a vyplnění údajů uživatele do formuláře, zejména firemních údajů, jména, e-mailové adresy, telefonního čísla a také hesla. Zadané údaje musí odpovídat skutečnému stavu, tedy musí být pravdivé, aktuální a úplné.

2. Po vyplnění registračního formuláře obdrží uživatel na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, e-mailovou zprávu s potvrzením registrace a také jinými zákonnými požadavky, na kterou musí uživatel kliknout za účelem dokončení procesu registrace.

3. Uzavření smlouvy o poskytování služeb podle podmínek určených pravidly mezi uživatelem a operátorem je uskutečněno v okamžiku ukončení registračního procesu, a to způsobem popsaným v bodě č. 3.

4. V rámci uzavření smlouvy, o které je řeč v bodě č. 4 operátor vytvoří a zpřístupní uživateli účet na Window4U, který umožňuje používání konfigurátoru v souladu s těmito pravidly.

5. Používání cizích účtů a zpřístupňování účtů třetím osobám je zakázáno.

5. OSOBNÍ ÚDAJE; OCHRANA SOUKROMÍ

1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem ze dne 10. května 2018 Sb. zák. PR pol. 1000 o ochraně osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, které je dále nazýváno GDPR, a zákonem ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány za účelem poskytování služeb uživatelům operátorem.

2. Operátor používá dostupné technické a organizační prostředky, které umožňují ochranu zpracovávaných osobních údajů, včetně programového zabezpečení (mezi jinými šifrovací systémy). Operátor zabezpečuje osobní údaje proti jejich zpřístupnění nepovolaným osobám, proti jiným případům jejich zveřejnění a také proti jejich zničení nebo neoprávněné změně uvedených osobních údajů, stejně jako proti jejich zpracování za porušení platných právních předpisů.

3. Operátor zajišťuje uživatelům výkon pravomocí, které vyplývají ze zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k obsahu svých osobních údajů a jejich opravu a také práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů podle pravidel popsaných v zákoně. V rámci výkonu práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů mají uživatelé zejména právo podávat - v případech určených v zákoně o ochraně osobních údajů - písemné, odůvodněné žádosti o pozastavení zpracování osobních údajů z důvodu zvláštní situace a také právo podávat námitku vůči zpracování svých osobních údajů. Uživatelé také mají právo na opravu, odstranění, omezení a přenesení svých osobních údajů.

4. Operátor nepoužívá pro účely, které souvisí se správou serverů, přímo IP adresy počítačů uživatelů. K internetové stránce Window4U je přiřazen účet Google Analytics, ale shromažďování statistických údajů provádí společnost Google, operátor má přístup pouze ke zpracované verzi těchto údajů.

6. REKLAMACE

1. Oznámení reklamace musí obsahovat popis události, která je důvodem reklamace.

2. Reklamace budou posouzeny v termínu 14 dnů ode dne, kdy operátor obdrží správně podanou a kompletní reklamaci.

3. Operátor upozorňuje, že reklamace, které se týkají kvality nebo vad zboží, které bylo získáno od uživatele, nebo vadného provedení nebo neprovedení prodejní smlouvy, včetně procesu dodávky a montáže zboží, je nutné směřovat přímo na konkrétního uživatele.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Předmětná smlouva na poskytování služeb operátorem je uzavřena na dobu neurčitou s možností jejího ukončení uživatelem s okamžitou platností. Operátor má právo ukončit výše uvedenou smlouvu v případě hrubého porušení právních předpisů nebo ustanovení těchto pravidel uživatelem, respektive od smlouvy odstoupit se 7denní výpovědní lhůtou.

2. Oznámení o ukončení smlouvy může uživatel podat písemně na adresu operátora nebo elektronickou poštou na adresu poczta@ekookna.pl

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Operátor si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel.  

2. Změny pravidel jsou účinné v termínu určeném operátorem, ne však kratším než 7 dnů, ode dne ohlášení těchto změn a také ode dne zaslání adekvátního oznámení uživatelům.

3. V případě, že uživatel nesouhlasí s novými pravidly, je oprávněn ukončit smlouvu, a další používání konfigurátoru tedy nadále není možné v souladu s bodem č. 7 podbod č. 1.

4. Ve všech záležitostech, které neupravují tato pravidla, platí předpisy Občanského zákoníku PR, zákona o ochraně osobních údajů, zákona o poskytování služeb elektronickou cestou, zákona o ochraně konkurence a spotřebitelů a také ostatních zákonů polského právního řádu.

5. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny soudem místně příslušným pro sídlo operátora.

Tato pravidla jsou účinná ode dne 30.10.2019.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ZMĚNY PRAVIDEL

Pravidla jsou účinná ode dne 20. 5. 2018 včetně následně zpracovaných změn a opravy jsou uvedeny v kapitole č. 9 těchto pravidel.

 

9.2 Pravidla pro používání mobilní aplikace eko4u

Chcete-li si stáhnout předpisy, klikněte zde

 

9.3 Seznam kontaktů mobilní aplikace

Přístup k seznamu kontaktů uživatele se provádí následujícím způsobem:

 1. 1. Uživatel pozve jinou osobu (svého zaměstnance) ke spolupráci v rámci aplikace tak, že jí zašle pozvánku - číslo lze zadat ručně nebo vybrat ze seznamu kontaktů. Aplikace následně odešle SMS s pozvánkou na zadané číslo.
 2. 2. Uživatel vyplní kontaktní údaje zákazníka, u kterého budou instalační práce prováděny - jméno, příjmení, telefonní číslo. Ty lze zadat ručně nebo vybrat ze seznamu kontaktů. Tyto údaje budou prostřednictvím aplikace dostupné zaměstnancům, kteří práci vykonávají.

Obě pole jsou volitelná.

9.4 Fotogalerie a fotoaparát v mobilní aplikaci

 1. 1. Uživatel může pomocí fotoaparátu na telefonu naskenovat kód QR a uplatnit pozvánku do aplikace.
 2. 2. Uživatel může pomocí fotoaparátu dokumentovat průběh práce nebo její konečný stav pro účely pracovních výkazů pro zaměstnavatele.
 3. 3. Uživatel může prostřednictvím fotogalerie nahrávat/ukládat/prohlížet/sdílet fotografie dokumentující průběh práce.

 

10. Závěrečná ustanovení, změny strategie ochrany soukromí

Správce osobních údajů si vyhrazuje právo provádění změn v této strategi.

Práva vyplývající z ustanovení směrnice o HDP

Právo na opravu údajů

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce okamžitou opravu osobních údajů, které se jich týkají.

Pro zahájení procesu opravy údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na odstranění údajů („právo být zapomenut“).

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce okamžité odstranění jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu odstranění údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na omezení zpracování

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce omezení zpracování jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu omezení zpracování údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo na přenositelnost údajů.

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů oprávněny uplatnit právo na přenositelnost jejich osobních údajů do jiného systému.

Pro zahájení procesu přenosu údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Právo vznést námitku.

 

V souladu s ustanoveními uvedenými ve článku 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s číslem 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, označovaného jako „GDPR“, mají subjekty údajů právo požadovat od správce ukončení zpracování jejich osobních údajů.

Pro zahájení procesu vznesení námitky proti zpracování údajů uložených v našem informačním systému uveďte e-mailovou adresu a následně stiskněte tlačítko „odeslat“.

 

Souhlas se zpracováním údajů

 

s ohledem na dosavadní a budoucí spolupráci a Vaše právo na ochranu osobních údajů, které vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ nebo „Obecné nařízení o ochraně údajů“), dále ze zákonů ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou, ze dne 16. července 2004 – telekomunikační zákon a dále ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů, prosíme, abyste se seznámili s níže uvedenými informacemi.

 

Informace o zákazníkovi

Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování náborových údajů.

Kontakt s inspektorem pro ochranu osobních údajů

Obsah nařízení GDPR