Informácie o spracovaní vašich osobných údajov


Vážený klient,

s ohľadom na súčasnú a budúcu spoluprácu pri rešpektovaní vašich práv podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (označované ako „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ alebo „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“), ako aj podľa zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb, o telekomunikáciách z 16. júla 2004 a o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018 si prečítajte nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť: Eko-Okna S.A. so sídlom v Korniciach. Môžete sa s nami kontaktovať tak, že nám napíšete na nasledujúcu adresu: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. S prevádzkovateľom sa môžete kontaktovať aj prostredníctvom ním vymenovaného inšpektora ochrany údajov tak, že mu napíšete na adresu v meste Kornice, uvedenú vyššie alebo na e-mailovú adresu: iod@ekookna.pl, v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa spracovávania vašich osobných údajov.

KOMU MÔŽEME ODOVZDAŤ ÚDAJE?

V súlade s platnými právnymi predpismi môžeme vaše údaje odovzdať subjektom, ktoré ich pre nás spracovávajú, napr. poskytovateľom informačných systémov a služieb IT, marketingovým agentúram, subdodávateľom našich služieb a subjektom oprávneným na získavanie údajov na základe platných právnych predpisov, ako sú napr. súdy alebo orgány činné v trestnom konaní – samozrejme iba ak o to požiadajú v zmysle príslušného právneho základu. Upozorňujeme vás, že na internetovej stránke spoločnosti Eko-Okna SA. používame nástroj „Google Analytics“ vyvinutý spoločnosťou Google LLC so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.

AKÉ MÁTE PRÁVA V RÁMCI SVOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV A AKO DLHO ICH BUDEME SPRACÚVAŤ?

Máte právo požadovať prístup k údajom, ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie ich spracovania. Taktiež môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, podať námietku alebo využiť iné práva podrobne opísané v GDPR. Žiadosti s tým spojené je potrebné oznámiť priamo na vyššie uvedenú poštovú alebo elektronickú adresu.
Ak sa domnievate, že vaše práva zaručené ustanoveniami vyššie uvedeného nariadenia sú porušené, máte tiež právo podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov v elektronickej alebo tradičnej forme v súlade s postupmi uvedenými na internetovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov (uodo.gov.pl).
V prípade, že je podstatou spracúvania súhlas, budú sa údaje spracúvať tak dlho, kým sa súhlas neodvolá, a po odvolaní súhlasu počas obdobia premlčania nárokov, ktoré si môže nárokovať spoločnosť eko-okna s.a, ako aj nárokov voči spoločnosti.
V prípade, že je podstatou spracúvania plnenie zmluvy, budú sa údajespracúvať tak dlho, kým je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, a po uplynutí tohto času počas obdobia zodpovedajúceho času premlčania nárokov.

AKÉ SÚ CIELE, PRÁVNY ZÁKLAD A ZDROJE SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V prípade udelenia vášho súhlasu vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Eko-Okna S.A. na účely týkajúce sa:
 1. Realizácia marketingových aktivít, najmä:
  • zasielanie tlačených materiálov informatívneho charakteru (katalógy, letáky, brožúry atď.)
  • posielanie pozvánok, poďakovaní, prianí atď.
  • odosielanie reklamných gadgetov
  Právny základ: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 a zákon z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov.
 2. Realizácia a poskytovanie elektronických služieb, najmä elektronickej pošty, prostredníctvom elektronickej komunikácie:
  • posielanie správ reklamnej povahy, tzv. newslettery obsahujúce propagačné ponuky, informácie o nových produktoch, zmeny v ponuke produktov atď.
  Právny základ: Zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb.
 3. Realizácia obchodných a marketingových aktivít prostredníctvom telefónnych čísel a e-mailových adries, ktoré sú k dispozícii na používanie v internetovej sieti:
  • telefonický kontakt na právnické a fyzické osoby vo veciach týkajúcich sa začatia potenciálnej spolupráce, zhromažďovanie informácií o kvalite vyrábaných výrobkov, potrebách vo vzťahu k reklamným materiálom atď.
  Právny základ: Zákon zo 16. júla 2004. Telekomunikačné právo.
Prípadné nevyslovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov súvisiacich s cieľmi uvedenými v bodoch 1 až 3 nijako neovplyvňuje účinnosť procesov súvisiacich s vykonávaním dohody.
Osobné údaje v zmysle zákona (napr. IP adresa) týkajúce sa osôb, ktoré navštívia internetovú stránku Eko-Okna S.A., zhromaždené pomocou vyššie uvedeného nástroja „Google Analytics“ , používame predovšetkým na analýzu využívania on-line siete (na štatistické účely).

INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ODSTÚPENIA OD SÚHLASU NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s tým, že odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na právny súlad spracúvania údajov na základe súhlasu poskytnutého pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá tiež vplyv na právny súlad spracovania, ktoré sa vykonalo pred odvolaním tohto súhlasu.
Súhlas s používaním súborov cookie na analýzu využívania online siete môžete vyjadriť vstupom na internetovú stránku spoločnosti Eko-Okna SA. Máte právo obrátiť sa aj na inšpektora ochrany údajov, aby stiahol váš súhlas so spracovaním týchto údajov.
Administrátor nemá v úmysle postupovať vaše údaje tretím krajinám ani medzinárodným organizáciám.
Elektronická forma vyjadrenia (alebo odvolania) súhlasu so spracovaním osobných údajov je k dispozícii na internetovej rodo.ekookna.pl

Práva vyplývajúce z ustanovení smernice o HDP

Právo na doplnenie údajov

 

V súlade so zápisom v článku 16 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu okamžitú opravu svojich osobných údajov.

Na začatie procesu opravy údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Právo na odstránenie údajov („právo zostať zabudnutým“)

 

V súlade so zápisom v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu okamžité odstránenie svojich osobných údajov.

Na začatie procesu odstraňovania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

V súlade so zápisom v článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Na začatie procesu obmedzenia spracúvania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Právo na prenesenie údajov

 

V súlade so zápisom v článku 20 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu prenesenie svojich osobných údajov.

Na začatie procesu prenášania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Právo namietať

 

V súlade so zápisom v článku 21 nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ s číslom 2016/679 z 27. apríla 2016, uvedeným ako „GDPR“, majú osoby, ktorých sa údaje týkajú, právo žiadať od správcu ukončenie spracúvania svojich osobných údajov.

Na začatie procesu ukončenia spracúvania údajov uložených v našom informačnom systéme zadajte e-mail a následne kliknite na tlačidlo „odoslať”

 

Súhlas so spracúvaním údajov.

 

s ohľadom na súčasnú a budúcu spoluprácu pri rešpektovaní vašich práv podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (označované ako „RODO“, „ORODO“, „GDPR“ alebo „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) , ako aj podľa zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb, o telekomunikáciách z 16. júla 2004 a o ochrane osobných údajov z 10. mája 2018 si prečítajte nasledujúce informácie.

 

Informácie o zákazníkovi

Informácia o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácia o spracúvaní vašich náborových údajov

Kontakt s inšpektorom ochrany osobných údajov

Obsah nariadenia o GDPR