Privacybeleid

 
 1. 1. Algemene informatie   
 2. 2. Beheerder
  1. 2.1. Contactgegevens Inspecteur voor Gegevensbescherming
  2. 2.2. Principes van de verwerking van persoonsgegevens
  3. 2.3. Gegevensontvangers
 3. 3. Rechten en toestemming voor rechtmatige verwerking
  1. 3.1. Rechten op persoonsgegevens
  2. 3.2. Toestemming voor rechtmatige verwerking
 4. 4. Verwerkingsduur van persoonsgegevens
  1. 4.1. Verwerkingsduur van persoonsgegevens op basis van toestemming
  2. 4.2. Verwerkingsduur van persoonsgegevens (beelden)
  3. 4.3. Verwerkingsduur van persoonsgegevens voor werving en selectie
 5. 5. Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens   
  1. 5.1. Hoofddoeleinden
  2. 5.2. Gedetailleerde doeleinden
 6. 6. Profilering – Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads
 7. 7. Cookiebeleid
  1. 7.1. Cookies? Wat zijn dat?
  2. 7.2. "Logi" servergebeurtenislogboek
  3. 7.3. Informatie verzamelen over gebruikers op de website
  4. 7.4. Fastcall www. Web
 8. 8. Privacybeleid in afzonderlijke delen van het bedrijf
  1. 8.1. Privacybeleid – Heaven in the City
  2. 8.2. Reglement voor het gebruik van de website www.trwala-adoracja.eu en www.trwala-adoracja.pl samen met informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt
 9. 9. Window4you, website
  1. 9.1. Reglement voor dienstverlening aan gebruikers van de Window4U configurator
  2. 9.2. Reglement voor het gebruik van de eko4u mobiele applicatie
  3. 9.3. Contactenlijst mobiele applicatie
  4. 9.4 Fotogalerij en camera in de mobiele applicatie
 10. 10. Slotbepalingen, wijzigingen in het privacybeleid

 

1. Algemene informatie

EKO-OKNA S.A. gevestigd in Kornice is één van de toonaangevende fabrikanten van ramen en deuren in Europa.

In dit privacybeleid willen wij u kennis laten maken met de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de

website www.ekookna.pl, en www.rodo.ekookna.pl, aangevende welke apparaten we gebruiken, met vermelding van de individuele mechanismen voor de verwerking van persoonsgegevens.

De hierin opgenomen informatie is ook van toepassing op andere activiteitengebieden van EKO-OKNA S.A. (zie inhoudsopgave).

 

2. Beheerder, gegevensontvangers

Beheerder

Eko-Okna S.A. str. Spacerowa str. 4, 47-480 Kornice KRS, Polen: 0000586067 is de beheerder van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens en de intrekking van de richtlijn 95/46/EC (algemene verordening over de gegevensbescherming ), ook wel bekend als AVG.

2.1. Contactgegevens Inspecteur voor Gegevensbescherming

Als u twijfelt over de manier van verwerking van persoonsgegevens, schrijf dan naar de aangewezen Inspecteur voor Gegevensbescherming, e-mailadres:iod@ekookna.pl of op tel. 572.337.224.

Schriftelijk contact met de Beheerder is ook mogelijk op het adres:

EKO-OKNA S.A.

Inspecteur voor Gegevensbescherming

Spacerowa 4 str.

47-470 Kornice, Polen

 

2.2. Principes van de verwerking van persoonsgegevens

De beheerder stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de door hem verwerkte persoonsgegevens voldoen aan de principes van:

 1. 1. Transparantie – strikt verbonden met de informatieverplichting die aan de beheerder wordt opgelegd.
 2. 2. Betrouwbaarheid – verwerking in overeenstemming met de beginselen van de fundamentele rechtsorde.
 3. 3. Rechtmatigheid – de beheerder verwerkt gegevens in overeenstemming met de verstrekte rechtsgrondslag en op basis van de verleende toestemming.
 4. 4. Doelgerichtheid – de beheerder verwerkt gegevens in overeenstemming met een specifiek, expliciet en wettelijk gerechtvaardigd doel.
 5. 5. Gegevensminimalisatie – de gegevens die we verzamelen zijn adequaat, relevant en beperkt om het opgegeven doel van verwerking te bereiken.
 6. 6. Correctheid – we verzamelen alleen correcte gegevens, die we proberen bij te werken in geval van onjuistheid of onvolledigheid.
 7. 7. Opslagbeperkingen – we slaan gegevens alleen op voor een periode die niet langer is dan nodig.
 8. 8. Integriteit en vertrouwelijkheid – we verwerken gegevens met alle veiligheidsmaatregelen om ze te beschermen tegen verlies, vernietiging en schade.
 9. 9. Verantwoording – we zijn wettelijk verplicht om alle bovengenoemde principes na te leven.

 

2.3. Gegevensontvangers

De beheerder verstrekt persoonsgegevens aan entiteiten die deze op zijn verzoek verwerken op basis van een overeenkomst inzake het toevertrouwen van gegevensverwerking. Dergelijke ontvangers zijn onder meer leveranciers van IT-systemen en IT-diensten, marketingbureaus, bedrijven die marketingcampagnes in dit bereik uitvoeren (e-mailadres, nieuwsbrief), en bedrijven die databanken met e-mailadressen beheren, onderaannemers van diensten en entiteiten die bevoegd zijn om gegevens te verkrijgen op basis van de toepasselijke wetgeving, d.w.z. rechtbanken, wetshandhavingsinstanties, maar deze autoriteiten zijn echter verplicht een verzoek in te dienen op basis van een passende rechtsgrondslag.

We verstrekken ook gegevens op basis van een overeenkomst om de verwerking van persoonsgegevens toe te vertrouwen aan verzekeringsmaatschappijen die personen en eigendommen verzekeren in overeenstemming met de gespecificeerde rechtsgrondslag.

 

3. Rechten en toestemming voor rechtmatige verwerking

3.1 Rechten op Persoonsgegevens

De persoon waarop de gegevens betrekking hebben, heeft overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad de volgende rechten:

 1. 1. Recht op rectificatie – de beheerder is verplicht om de gegevens van de betrokkene onmiddellijk te corrigeren.
 2. 2. Recht om gegevens te verwijderen (het zogenaamde recht om te worden vergeten) – de beheerder is verplicht om de gegevens van de betrokkene onmiddellijk te verwijderen op diens verzoek.
 3. 3. Recht om de verwerking te beperken – de beheerder beperkt de verwerking op verzoek van de betrokkene in de gevallen gespecificeerd in art. 18 AVG.
 4. 4. Recht op overdracht – de betrokkene heeft het recht om persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere beheerder in het geval van en in overeenstemming met art. 20 AVG.
 5. 5. Recht op bezwaar – de betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken bij de beheerder tegen de verwerking van gegevens die betrekking op hem hebben, in overeenstemming met art. 21 AVG.

Als de betrokkene van mening is dat zijn bovengenoemde rechten, gegarandeerd door Verordening (EU) 2016/679, zijn geschonden, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor Bescherming van Persoonsgegevens in elektronische vorm (interactief formulier) of traditioneel (alternatief formulier) volgens de procedures, die zijn beschreven op de website van het Bureau (uodo.gov.pl).

 

3.2. Toestemming voor rechtmatige verwerking

De beheerder verwerkt gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en wettelijke grondslagen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 AVG, waarbij de rechtmatigheid van verwerking wordt bepaald voor zover aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. a.i.1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
 2. a.i.2. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of voor het ondernemen van acties op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een contract.
 3. a.i.3. Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de beheerder.
 4. a.i.4. Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 5. a.i.5. Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang wordt uitgevoerd of in het kader van de uitoefening van het officiële gezag toevertrouwd aan de beheerder.
 6. a.i.6. Verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die worden gerealiseerd door de beheerder of door een derde partij, behalve in situaties (...).

 

4. Tijdstip van verwerking van persoonsgegevens

4.1 Verwerkingsduur van persoonsgegevens op basis van toestemming

Als er toestemming is voor de basis voor verwerking, worden de gegevens verwerkt zolang de toestemming niet wordt ingetrokken, en na intrekking van de toestemming gedurende een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van claims die door EKO - OKNA S.A. kunnen worden ingediend en die tegen haar kunnen worden opgeworpen.

 

4.2 Verwerkingsduur van persoonsgegevens (beelden)

De bewakingsopnames (beelden) worden alleen door de werkgever verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en opgeslagen voor een periode van maximaal 3 maanden vanaf de datum van opname (als de beeldopnames een bewijs vormen in een gerechtelijke procedure, wordt de opslagperiode verlengd tot de definitieve beëindiging van de procedure).

Persoonsgegevens van bewakingsopnames worden opgeslagen op de servers van het bedrijf onder toezicht van de IT-afdeling.

 

4.3 Verwerkingstijd van persoonsgegevens voor werving en selectie

Persoonlijke gegevens voor doeleinden die verband houden met het wervingsproces worden gedurende een periode van 12 maanden vanaf de indiening van de documenten opgeslagen (CV ).

Persoonlijke afbeeldingsgegevens met betrekking tot het marketingproces (gebruikmakend van de afbeelding van foto's, op de website, sociale netwerken, promotiemateriaal) worden gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging van de arbeidsrelatie bewaard.

 

5. Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens

5.1 Belangrijkste doeleinden

 1. 1. Uitvoeren van marketinggerelateerde acties, met name:
  1. - verzending van informatief drukwerk (catalogi, folders, brochures enz.);

  2. - het versturen van uitnodigingen, bedankjes, wensen enz.;

  3. - het verzenden van advertentiegadgets.

  Rechtsgrond: verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 10 mei 2018.

 2. 2. Uitvoering en levering van elektronische diensten, met name via e-mail door middel van elektronische communicatiemiddelen:
  1. - het verzenden van zogenaamde reclameboodschappen, d.w.z. nieuwsbrieven met aanbiedingen, informatie over nieuwe producten, wijzigingen in het productaanbod enz.

  Rechtsgrond: wet inzake diensten die via elektronische weg worden verricht van 18 juli 2002.

 3. 3. Uitvoeren van commerciële en marketinggerelateerde acties via telefoonnummers en e-mailadressen die voor gebruiksdoeleinden beschikbaar zijn op het internet:
  1. - telefonisch contact met rechtspersonen en natuurlijke personen m.b.t. kwesties inzake het starten van een eventuele samenwerking, het verzamelen van informatie betreffende de kwaliteit van de vervaardigde producten, behoeften inzake reclamemateriaal enz.

  2. - publicatie van de adresgegevens van de verkooppunten van klanten op de website van EKO-OKNA S.A.

  Rechtsgrond: Telecommunicatiewet van 16 juli 2004, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, art. 6 sec. 1 letter.

5.2 Belangrijkste doeleinden

De beheerder heeft de specifieke doelen beschreven in het document – Register van verwerkingsactiviteiten.

 

6. Profilering– Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads

Wij laten u tevens weten dat wij op de website van Eko-Okna S.A. gebruikmaken van de tool „Google Analytics” en "Google Tag Manager" ontwikkeld door Google LLC, met statutaire zetel te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, Verenigde Staten. De tool wordt gebruikt voor het analyseren van websitestatistieken.

Meer informatie is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=pl

De beheerder gebruikt de Google Ads-tool voor profilering voor directmarketingdoeleinden, d.w.z. om een bedrijfsaanbieding te creëren met inachtname van het "profiel" van een specifieke gebruiker.

De andere hierboven genoemde tools worden alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden, en om de klant een effectievere toegang tot diensten en producten aangeboden door Eko-Okna S.A. mogelijk te maken.

De gebruiker kan de informatie die door Google-tools wordt verzameld beheren via de subpagina "Advertentie-instellingen", het tabblad "Mijn activiteit" in de Google-accountinstellingen, door de installatie van blokkerende add-ons van Google Analytics of via de "incognitomodus" die beschikbaar is voor internetbrowsers – https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens door de beheerder worden geprofileerd met behulp van speciale tools om marketingactiviteiten te implementeren. Dit betekent dat de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens wordt gebruikt om geselecteerde factoren die op u betrekking hebben te evalueren en analyseren. Hierdoor wordt uw persoonlijk profiel aangemaakt op basis waarvan de verzonden inhoud wordt aangepast aan individuele voorkeuren, houdingen en gedragingen, passend bij uw interessegebied. Houd er rekening mee dat de gegevens niet worden verwerkt voor geautomatiseerde besluitvorming die van invloed kan zijn op uw rechten.

Doel van het gebruik van de verzamelde gegevens:

 • -marketing van producten en diensten van Eko-Okna S.A. op basis van het aangemaakte persoonlijke profiel (behavioural advertising)
 • remarketing en gedrag targeting
 • analyse van de effectiviteit van marketingactiviteiten (reclamecampagnes)
 • automatische personalisatie van de geleverde marketing inhoud
 • advertenties uitzenden naar geselecteerde groepen ontvangers

Houd er rekening mee dat we tools van derden gebruiken om uw profiel te analyseren. De doelstellingen die door de entiteiten worden nagestreefd, worden strikt gedefinieerd door de Beheerder. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen aan de entiteit die de geautomatiseerde verzending van marketingberichten voor ons uitvoert.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen profilering.

"Profilering" - betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die bestaat in het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke factoren van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten te analyseren of te voorspellen die verband houden met de effecten van het werk van een natuurlijke persoon, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of beweging;

'Tool' - een hardware- of softwaretool waarmee uw persoonsgegevens worden verzameld

 

7. Cookiebeleid

7.1 Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar de lokale computer of een ander apparaat van de gebruiker worden verstuurd en opgeslagen tijdens het bezoeken van websites.

Cookies zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker van de website. Cookies worden meestal gebruikt om het gebruik van websites te optimaliseren en te personaliseren. Ze worden ook gebruikt om statistische gegevens te verzamelen waarmee de manier waarop gebruikers websites gebruiken kan worden ge?dentificeerd. Dit maakt het mogelijk om later de structuur en inhoud van de website te verbeteren.

Eko-Okna S.A. verwerkt de gegevens in cookies wanneer bezoekers de website www.ekookna.pl (of www.ekookna.com) gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • gegevens onthouden van ingevulde contact- en aanwervingsformulieren,
 • het bijhouden van anonieme statistieken die laten zien hoe de website wordt gebruikt,
 • de inhoud van de website aanpassen aan de individuele voorkeuren van de gebruiker,
 • onthouden van de keuze van de gebruiker met betrekking tot het al dan niet verlenen van toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker.

Cookies worden opgeslagen voor een bepaalde tijd, die wordt bepaald door een parameter in het cookie-bestand. De gebruiker kan cookies in- of uitschakelen in de instellingen van de internetbrowser die hij gebruikt. Hij kan ook voortdurend cookie-bestanden van zijn apparaat opruimen (verwijderen) met behulp van de optie "opruimen van gebruikersgegevens" (cache, cookies, geschiedenis enz.), die door elke internetbrowser ter beschikking wordt gesteld. Het gebruik van de "privémodus" in programma's voor internetbrowsers blokkeert ook het opslaan van cookies op het apparaat van de gebruiker.

Internetbrowsers staan standaard toe dat cookies op het eindapparaat worden opgeslagen. De gebruiker kan de browser zelf configureren om de automatische acceptatie van cookie-bestanden te blokkeren of om informatie te verkrijgen telkens wanneer een bestand naar het apparaat van de gebruiker wordt verzonden. Juiste informatie over het gebruik van cookies en mogelijke configuraties zijn beschikbaar in de browserinstellingen.

Voor cookies voorziet de Beheerder in een periode van 14 maanden gegevensopslag, d.w.z. informatie met betrekking tot cookies en gebruikers-ID's. Als er na de bovenvermelde tijd geen geregistreerde toegang tot de website is geweest, worden gebruikersspecifieke cookies verwijderd uit de Google Analytics-database. Elke nieuwe activiteit (betreden van één van de pagina's van de website) zal de informatie opnieuw opslaan en de periode van 14 maanden voor gegevensopslag verlengen. Het verwijderen van gegevens heeft geen invloed op de geaggregeerde rapporten die door de Beheerder ter informatie in GA zijn gegenereerd.

 

7.2 "Logi" servergebeurtenislogboek

De beheerder van persoonsgegevens verzamelt en bewaart elke keer dat een persoon de website bezoekt de zogenaamde serverlogboeken die bijvoorbeeld informatie bevatten over de internetverbinding om de website weer te geven: IP-adres, datum en tijd van verbinding, hoeveelheid overgedragen gegevens en gegevens over gedownloade bestanden. Deze toegangsgegevens worden geanonimiseerd en worden alleen gebruikt om de bedrijfscontinu?teit (bijv. analyse van de bedrijfsmodus van IT-systemen) en de veiligheid van de website te waarborgen (bijv. om onregelmatigheden in het systeem of ongeoorloofde toegangspogingen te detecteren).

 

7.3 Verzamelen van informatie over gebruikers op de website

Het bedrijf Eko-Okna S.A. maakt gebruik van de Google Analytics- en Universal Analytics-diensten van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Deze diensten helpen de Beheerder van de persoonsgegevens om het gebruikersverkeer binnen de website te analyseren. De verzamelde gegevens worden verwerkt als onderdeel van de bovengenoemde diensten op een geanonimiseerde manier en voorkomen identificatie van de gebruiker. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. ze bevatten geen functies die bezoekers van de website identificeren. Het hele mechanisme is gebaseerd op een speciale JavaScript-code die op de website wordt geplaatst en die belangrijke gegevens over de gebruiker verzamelt wanneer de gebruiker de website betreedt en deze naar Google Analytics verzendt.

Door gebruik te maken van bovenstaande diensten verzamelt de beheerder gegevens zoals:

 • bronnen en medium voor het betreden van de website,
 • unieke advertentie-ID van de gebruiker,
 • Gebruikersgedrag op de website (bijv. sessielengte, geopende subpagina's),
 • informatie over apparaten en zoekmachines die door websitebezoekers worden gebruikt,
 • IP en domein,
 • geografische gegevens, e,
 • demografische gegevens (leeftijd, geslacht).

Meer informatie over de regels waarop de GA-service persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, is te vinden op: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/ en https://www.support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Analytics ondersteunt ook een optionele zoekmachine-add-on die, wanneer ge?nstalleerd en geactiveerd, GA-metingen op alle pagina's die door de gebruiker worden bekeken, uitschakelt – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

De beheerder gebruikt op de website de service Google Maps van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Met de bovenstaande service kunnen interactieve kaarten rechtstreeks op de website worden weergegeven en kan de kaartfunctie worden gebruikt. Als de gebruiker de juiste functie heeft geactiveerd, kan Google informatie ontvangen over de huidige locatie van de gebruiker (GPS-signaal van het apparaat van de gebruiker of informatie die de geschatte locatie van de gebruiker bepaalt). Als de ontvanger tegelijkertijd is ingelogd op zijn account in het Google-systeem, worden de bovenstaande gegevens rechtstreeks gekoppeld aan dit account. Google slaat bovenstaande gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerpen van de website. De ontvanger heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van dergelijke gebruikersprofielen en er moet contact worden opgenomen met Google om dit recht uit te oefenen.

De beheerder gebruikt de tool Google Tag Manager van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS). Deze oplossing maakt het onder andere mogelijk om snel en eenvoudig trackingcodes en gerelateerde codefragmenten of tags op de site bij te werken. De beheerder gebruikt bovenstaande tools, bijvoorbeeld voor het tellen van de voltooiing van vooraf bepaalde „taken" op de website – bijvoorbeeld het verzenden van een formulier, het downloaden van een bestand of het gebruik van een zoekmachine. De op deze manier verkregen gegevens maken het niet mogelijk om specifieke personen te identificeren, maar maken alleen een meer gedetailleerde analyse van verkeer en herkenning van gebruikersgedrag op de website mogelijk.

Google Inc. heeft een certificaat ontvangen dat bevestigt dat het gegevens verwerkt in overeenstemming met de vereisten van het „EU-US Privacy Schild " – https://www.privacyshield.gov/participant

De beheerder gebruikt de zogenaamde Facebook-plug-ins. Facebook wordt beheerd door Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland). Met het juiste codefragment in de website-informatie kunt u het Facebook-profiel van Eko-Okna S.A. linken met website-bezoeken die zijn omgeleid vanuit Facebook. Door de plug-in te integreren, ontvangt de serviceprovider informatie dat de zoekmachine van de gebruiker de betreffende website heeft opgeroepen, zelfs als de gebruiker geen profiel heeft of momenteel niet is ingelogd. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks van de zoekmachine naar de server overgebracht en daar opgeslagen. Als de gebruiker is ingelogd op de dienst die door Facebook wordt aangeboden, kan zijn bezoek aan de website worden toegewezen aan het profiel van de gebruiker. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de provider zijn te vinden op de Facebook-websites.

Het verzamelen en vastleggen van persoonlijke gegevens gebeurt uitsluitend voor rapportagedoeleinden. De gegevensverwerking vindt plaats in elektronische vorm met behulp van een ICT-systeem met versleutelde toegang tot gegevens via SSL.

De beheerder gebruikt de tool Google Ads om websitegebruikers te profileren en de op deze manier verkregen anonieme gegevens te gebruiken (bijv. het openen van specifieke subpagina's, het invullen van een contactformulier enz.) voor remarketingdoeleinden. Met deze oplossing kan nauwer contact worden gelegd met gebruikers die de Eko-Okna S.A.-website hebben bezocht door ze advertenties te laten zien die qua inhoud nauwkeuriger zijn geselecteerd, terwijl ze op andere websites browsen of de Google-zoekmachine gebruiken. Dit helpt de Beheerder om de ontvangers van advertenties effectiever aan te moedigen om de aangeboden producten te kopen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het verzamelen van gepersonaliseerde gegevens uit te schakelen. Meer informatie over het personaliseren van advertenties en hun instellingen is te vinden op – https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

7.4 Fastcall www. Web

De beheerder gebruikt op de website het fastcall-systeemformulier van het bedrijf 3way (Chałubińskiego str. 8, 00-613 Warschau, Polen.) Het gebruik van het formulier is geheel vrijwillig en optioneel. De verstrekte contactgegevens (voor- en achternaam/bedrijfsnaam, telefoonnummer) worden door het telecommunicatiesysteem gebruikt om een ??telecommunicatieverbinding tot stand te brengen tussen de desbetreffende bedrijfseenheid van de Beheerder en het klantnummer.

 

8. Privacybeleid in afzonderlijke delen van het bedrijf

8.1 Privacybeleid – Heaven in the City

Geachte meneer of mevrouw,

Rekening houdend met uw rechten op grond van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (aangeduid als "AVG", of "Algemene Verordening Gegevensbescherming"), evenals de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten, van 16 juli 2004 de Telecommunicatiewet en van 10 mei 2018 over de bescherming van persoonsgegevens, verzoeken wij u om de volgende informatie te lezen.

WIE IS DE BEHEERDER VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is het bedrijf: Eko-Okna S.A. met statutaire zetel te Kornice, Polen. U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres: Kornice, Spacerowa str. 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Polen. U kunt ook contact opnemen met de Beheerder via de door hem aangewezen Inspecteur voor Gegevensbescherming door te schrijven naar het bovenstaande adres in Kornice of naar het e-mailadres: Iod@ekookna.pl voor iedere aangelegenheid betreffende uw persoonsgegevens.

AAN WIE MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

De verzamelde gegevens in de vorm van: MAC-adres van het apparaat, telefoonnummer, apparaatnaam, apparaatmodel, informatie over de bekeken websites, mogen alleen worden overgedragen aan overheidsinstanties en rechtsbeschermingsautoriteiten (Politie, Openbaar Ministerie, Rechtbank).

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS EN HOE LANG ZULLEN WIJ DEZE VERWERKEN?

U heeft het recht om toegang te vragen tot gegevens, recht op rectificatie, verwijdering of beperking van hun verwerking, recht om bezwaar te maken en andere rechten te gebruiken die in detail zijn vermeld in de AVG. Desbetreffende verzoeken kunt u rechtstreeks naar het hierboven vermelde post- of e-mailadres sturen.

Als u ervan overtuigd bent dat uw rechten gegarandeerd door de bepalingen van de bovengenoemde verordening worden geschonden, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor Persoonsgegevensbescherming in elektronische of traditionele vorm in overeenstemming met de procedures die worden beschreven op de website van het Bureau voor Persoonsgegevensbescherming (uodo.gov.pl).

Persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van verbinding of een mislukte poging tot verbinding, en op de dag van het verstrijken van deze periode worden de gegevens vernietigd, behalve degene die zijn beveiligd in overeenstemming met afzonderlijke bepalingen.

 

Rechtsgrond: Wet van 16 juli 2004, Telecommunicatiewet, art. 180a lid 1.

 

WAT ZIJN DE DOELEINDEN, RECHTSGRONDSLAGEN EN BRONNEN VAN VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Gegevens in de vorm van het MAC-adres van het apparaat, telefoonnummer, apparaatnaam, apparaatmodel, informatie over de bekeken websites worden verzameld voor doeleinden met betrekking tot:

 1. 1. IT-beveiliging van het gedeelde internetnetwerk:

Rechtsgrond: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, artikel 6 lid 1 sub f – (verwerking is noodzakelijk met het oog op de legitieme belangen van de Beheerder ... ) en de wet van 10 mei 2018 op de bescherming van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens in de zin van de wetsbepalingen (bijv. IP-adres) met betrekking tot bezoekers van de Eko-Okna S.A.-website, verzameld met behulp van de bovengenoemde Google Analytics-tool, gebruiken we voornamelijk om netwerkverkeer te analyseren (voor statistische doeleinden).
 

INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEID OM UW INSTEMMING MET DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS IN TE TREKKEN

Wanneer u de website van Eko-Okna S.A. heeft geopend, kunt u akkoord gaan met het gebruik van cookies voor het analyseren van het webverkeer. U heeft ook het recht om contact op te nemen met de Inspecteur Gegevensbescherming om uw instemming met de verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken.

De beheerder zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde landen of internationale organisaties.

Het elektronische formulier om uw instemming (of intrekking) met de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar te maken is verkrijgbaar op de website rodo.ekookna.pl

 

8.2 Reglement voor het gebruik van de website www.trwala-adoracja.eu en www.trwala-adoracja.pl samen met informatie over de verwerkte persoonsgegevens

Geachte meneer of mevrouw,

Rekening houdend met de rechten die voortvloeien uit de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ( waarnaar wordt verwezen als "AVG" of "Algemene Verordening Gegevensbescherming"), de Wet op de bescherming van persoonsgegevens van 10 mei 2018

verzoeken wij u de onderstaande informatie te lezen.

ALGEMENE INFORMATIE

Door de website www.trwala-adoracja.pl, en www.trwala-adoracja.eu te gebruiken, kunt u vrijwillig uw deelname aan de aanbidding aankondigen die plaatsvindt in de bedrijfskapel van EKO-OKNA S.A. Bovendien kunt u aanvullende informatie ontvangen over geplande aanbiddingen.

 

Degenen die willen deelnemen aan het planningsproces van Permanente Aanbidding, maar niet ge?nteresseerd zijn in online registratie, kunnen vrijwillig hun persoonlijke gegevens verstrekken via speciaal opgestelde folders om later contact op te nemen met de Coördinatoren van Permanente Aanbidding.

De applicatie „Permanente Aanbidding" herinnert u ook aan de data waarvoor de deelnameverklaring is ingediend via e-mail en/of sms (om aan te geven hoe de applicatie werkt). De bovengenoemde coördinatoren zullen u ook aanmoedigen om deel te nemen aan de Aanbidding.

Registratie is vrijwillig en is niet onderworpen aan enige verplichtingen en provisies met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens. Registratie van uw persoonlijke gegevens in de traditionele vorm of via de applicatie is bedoeld om de planning van de aanbidding die in de Kapel zal plaatsvinden mogelijk te maken. U kunt de applicatie op elk moment annuleren door het account te deactiveren (zie hieronder). Het is ook mogelijk om een verklaring in te dienen van intrekking van uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. De verklaring kan per e-mail worden ingediend op het adres iod@ekookna.pl of telefonisch tijdens een gesprek met de Coördinator Permanente Aanbidding.

Registratie en deactivering zijn mogelijk via de volgende websites: www.trwala-adoracja.pl of www.trwala-adoracja.eu Om een nieuw account aan te maken, log in op de bovenstaande website en selecteer "Om een nieuw account aan te maken, klik hier". Het deactiveren van het account gebeurt via de link "Profiel bewerken" en onderaan de pagina selecteert u "Om het account te deactiveren, klik hier".

Indien er geen toestemming is voor het verwerken van persoonsgegevens is het nog steeds mogelijk om deel te nemen aan Permanente Aanbidding, volgens het afgesproken schema.

 

WIE IS DE BEHEERDER VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De beheerder van uw persoonlijke gegevens is het bedrijf: Eko-Okna S.A. met statutaire zetel te Kornice, Polen. U kunt contact met ons opnemen op het volgende adres: Kornice, Spacerowa str. 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Polen. U kunt ook contact opnemen met de beheerder via de door hem aangewezen Inspecteur voor Gegevensbescherming, in de persoon van Roman Kurzydem, door te schrijven naar het bovengenoemde adres in Kornice of naar het e-mailadres: iod@ekookna.pl, tel. 572 337 224 in alle gevallen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

WAT ZIJN DE DOELEINDEN, RECHTSGRONDSLAGEN EN BRONNEN VAN VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

De verzamelde persoonlijke gegevens (naam, stad, leeftijdscategorie, e-mail, telefoonnummer) worden verwerkt door Eko-Okna S.A. voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van de volgende activiteiten:

 • Uw persoonlijke gegevens registreren

(Register van deelname aan aanbidding, d.w.z. verklaring van deelname, wijziging van de datum van deelname, annulering van de Aanbiddingstermijn, handhaving van de Aanbiddingscontinu?teit. Bellen en versturen van e-mails met een voorgestelde datum van aanbidding. )

De datum van aanbidding wordt bevestigd per e-mail, sms of telefonisch door de Coördinatoren Permanente Aanbidding. Bovendien nodigen de Coördinatoren u uit voor Aanbidding via e-mail of telefonisch

 • Statistische gegevens worden alleen gebruikt door de Beheerder

EKO-OKNA S.A. zorgt ervoor dat het de bovengenoemde persoonsgegevens alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Rechtsgrond: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, art. 6 lid 1 sub a) de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

 

AAN WIE MOGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN

Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan overheidsinstanties, rechtsbeschermingsautoriteiten (Politie, Openbaar Ministerie, Rechtbank, Arbeidsinspectie) en verzekeringsmaatschappijen voor zowel personen als eigendommen.

 

DUUR, OPSLAGPLAATS VAN HET REGISTER, INTREKKING VAN DE TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

EKO-OKNA S.A. informeert dat de verwerking van persoonsgegevens zal doorgaan totdat de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens wordt ingetrokken.

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen op de servers van de Beheerder onder toezicht van de IT-afdeling.

Een verklaring van intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden ingediend via:

 •  een schriftelijke verklaring voorgelegd aan de Beheerder of tijdens een telefoongesprek met de Coördinator Permanente Aanbidding.
 • account deactivering op www.trwala-adoracja.pl en www.trwala-adoracja.eu (zie Algemene informatie)

Persoonsgegevens worden verwerkt tot 2 weken na het indienen van de verklaring van intrekking van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Na deze datum worden uw persoonlijke gegevens automatisch verwijderd.

Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die werd uitgevoerd op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

De verwerkingsduur van uw persoonsgegevens kan worden verlengd in het geval van een lopende procedure bij een Overheidsinstantie. Wanneer de gegevens een bewijs vormen in deze procedure, wordt de termijn voor het verwijderen van gegevens verlengd tot de definitieve afronding van de procedure. .

 

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

U heeft het recht om toegang tot gegevens te vragen, toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, recht op rectificatie, verwijdering of beperking van hun verwerking. Als u van mening bent dat uw door nationale voorschriften en de Verordening gewaarborgde rechten worden geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor Persoonsgegevensbescherming in elektronische of traditionele vorm volgens de procedures die worden beschreven op de website van het Bureau voor Gegevensbescherming (uodo.gov .com).

Tegelijkertijd zorgt EKO-OKNA S.A. er als Beheerder van persoonsgegevens voor dat zij alle technische en organisatorische maatregelen heeft ge?mplementeerd die een goede bescherming van de verzamelde persoonsgegevens waarborgen.

 

9. Window4U, website

9.1 Regelgeving voor dienstverlening aan gebruikers van de Window4U-configurator

1. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Dit reglement definieert de regels voor het gebruik van de Window4U-configurator door gebruikers en de voorwaarden voor levering door EKO-OKNA S.A. aan gebruikers die de Window4U-configurator gebruiken.

2. De technische voorwaarde voor het gebruik van de Window4U-configurator is het bezit van een apparaat met toegang tot internet, uitgerust met een internetbrowser en een e-mailaccount.

2. DEFINITIES

1. Window4U-configurator – online aanbieding van diensten.

2. Operator: EKO- OKNA S.A. met statutaire zetel te Kornice, Polen. NIP 6391813241, REGON 277925708.

3. Verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens: EKO- OKNA S.A. met statutaire zetel te: Kornice, NIP 6391813241, REGON 277925708.

4. Gebruiker – een dealer, een volwassen natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon, een organisatorische eenheid waaraan wettelijke bepalingen rechtspersoonlijkheid verlenen en degenen zonder rechtspersoonlijkheid die in staat zijn om namens zichzelf rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan, die een account hebben aangemaakt op de in het Reglement voorziene wijze.

5. Window4U Configurator – een internetconfigurator beheerd door de Operator op het internetadres www.window4u.euvoor de presentatie, promotie en reclame van de Goederen die door de Operator worden aangeboden. Account – geactiveerd voor de gebruiker door de Operator, dat een verzameling van gegevens van de Gebruiker en informatie over zijn activiteiten en afhandeling van zaken binnen de Window4U- Configurator vormt.

6. Reglement – dit reglement.

7. Aannemer – een ondernemer die met de Gebruiker samenwerkt op basis van een samenwerkingsovereenkomst.

8. Overeenkomst – een overeenkomst voor het leveren van Diensten in de Window4U-configurator gesloten voor onbepaalde tijd tussen de Gebruiker en de Operator, op de wijze bepaald in het Reglement, met als onderwerp het verlenen van Diensten voor zover en onder de voorwaarden zoals gesteld in het Reglement.

3. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WINDOW 4U-CONFIGURATOR

1. Het gebruik van de Window4U-configurator door Gebruikers is gratis.

2. De informatie op de configurator-website www.window4u.eul is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, het is slechts een uitnodiging om een contract te sluiten (overeenkomstig artikel 71 van het Burgerlijk Wetboek).

3. De operator is geen verkoper of partij bij transacties van Gebruikers. De operator informeert over de goederen in de Window4U-configurator en stelt u in staat contact op te nemen met de Aannemer om een koopovereenkomst tussen de Gebruiker en de Aannemer te sluiten.

4. De operator behoudt zich het recht voor om de prijzen van de aangeboden goederen te wijzigen, nieuwe goederen in de aanbieding te introduceren, promotiecampagnes op de configurator-website uit te voeren en te annuleren en er wijzigingen in aan te brengen.

5. De operator is niet verantwoordelijk:

a) voor de levering van de goederen in verband met de bestelling geplaatst door de Gebruiker via de Window4U- configurator of in het kader van het commerciële aanbod van de Gebruiker,

b) onder de garantie en consumentenrechten met betrekking tot de Goederen en de verkooptransactie,

c) voor niet-uitvoering of onjuiste uitvoering door de Gebruiker.

6. De eigendomsrechten op de componenten van de Window4U-configurator (website-logo's, inhoud, composities) en industriële eigendomsrechten, inclusief beschermingsrechten op handelsmerken die op de website zijn geplaatst, berusten bij de Operator of derden, en de Operator heeft het recht om ze te gebruiken voor informatiedoeleinden in de Window4U-configurator

7. De operator zal indien mogelijk 's nachts de nodige technische onderbrekingen uitvoeren.

8. Het is verboden om op geautomatiseerde wijze toegang te krijgen tot de Window4U-configurator en de inhoud ervan, tenzij de Operator hiermee instemt. In het bijzonder is het verboden bots, indexeerrobots en andere geautomatiseerde tools te gebruiken die het gebruik van de website mogelijk maken zonder tussenkomst van de Gebruiker.

9. De Gebruiker heeft niet het recht om inhoud te kopiëren, verspreiden, reproduceren of wijzigen, inclusief gegevens in de Window4U-configurator.

10. De gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud te plaatsen die, wanneer deze aan het publiek wordt getoond, kan worden beschouwd als een schending van goede manieren.

4. REGISTRATIE, CONTRACTSLUITING, INLOGGEN

1. Registratie in de Window4U-configurator vindt plaats na voorafgaande acceptatie van het Reglement en het invoeren van de gegevens van de Gebruiker in het formulier, in het bijzonder bedrijfsgegevens, naam, e-mailadres, telefoonnr. en wachtwoord. De ingevoerde gegevens moeten overeenkomen met de feitelijke stand van zaken, d.w.z. ze moeten waar, actueel en volledig zijn.

2. Na het invullen van het registratieformulier ontvangt de Gebruiker op het adres dat door hem is opgegeven in het registratieproces een e-mail ter bevestiging van de registratie en andere wettelijk verplichte informatie, die de gebruiker moet invoeren om het registratieproces te voltooien.

3. De sluiting van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en de Operator voor het leveren van diensten onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in het Reglement vindt plaats na voltooiing van het registratieproces op de manier die is gespecificeerd in punt 3.

4. In het kader van de sluiting van de overeenkomst waarover sprake in punt 4 creëert de Operator een account op Window4U en stelt dit ter beschikking aan de Gebruiker, zodat deze de configurator kan gebruiken in overeenstemming met dit reglement.

5. Het is verboden de accounts van iemand anders te gebruiken en accounts aan derden ter beschikking te stellen.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS; PRIVACYBESCHERMING

1. De persoonsgegevens van Gebruikers worden verwerkt in overeenstemming met de wet, waaronder de wet van 10 mei 2018, Publicatieblad Pos. 1000, betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, de Verordening van het Europees Parlement en de Raad EU 2016/679, hierna te noemen de AVG, en de wet van 18 juli 2002 inzake het aanbieden van elektronische diensten. De persoonlijke gegevens van Gebruikers worden verwerkt om diensten te verlenen aan deze Gebruikers door de Operator van de diensten.

2. De operator gebruikt de beschikbare technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van de verwerkte gegevens te waarborgen, inclusief programmeerbeveiliging (inclusief gegevenscoderingssystemen). De operator beschermt de gegevens tegen openbaarmaking aan onbevoegde personen, evenals andere gevallen van openbaarmaking of verlies, en tegen vernietiging of ongeoorloofde wijziging van de aangegeven gegevens, alsook tegen verwerking in strijd met de toepasselijke wetgeving.

3. De operator verzekert Gebruikers de uitoefening van rechten onder de Wet op de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang tot en corrigeren van hun eigen persoonsgegevens, en het recht op controle van de verwerking van hun eigen persoonsgegevens onder de voorwaarden beschreven in de wet. In het kader van de uitoefening van het recht om de verwerking van hun eigen persoonsgegevens te controleren, hebben Gebruikers met name het recht om – in de gevallen die zijn gespecificeerd in de Wet op de bescherming van persoonsgegevens – een schriftelijk, gemotiveerd verzoek in te dienen om de verwerking van persoonsgegevens te stoppen vanwege hun speciale situatie, en ook om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben ook het recht tot rectificatie, verwijdering, beperking en overdracht van hun persoonlijke gegevens.

4. De operator gebruikt de IP-adressen van de computers van de Gebruikers niet rechtstreeks voor serverbeheerdoeleinden. Er wordt een Google Analytics-account toegewezen aan de Window4U-website, maar het verzamelen van statistische gegevens wordt uitgevoerd door Google; de operator heeft alleen toegang tot de ontwikkelde versie van deze gegevens.

6. KLACHTEN

1. De klacht moet een beschrijving bevatten van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de klacht.

2. Klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst door de Operator van een correct ingediende en volledige klacht in behandeling genomen.

3. De Operator behoudt zich voor dat klachten met betrekking tot de kwaliteit of gebreken van de Goederen aangekocht door Gebruikers, of de onjuiste uitvoering of niet-uitvoering van het verkoopcontract, inclusief het proces van levering en montage van de Goederen, rechtstreeks aan de Gebruiker moeten worden gericht.

7. BEËINDIGING VAN HET CONTRACT

1. De overeenkomst in kwestie voor het leveren van diensten door de Operator wordt gesloten voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid van onmiddellijke beëindiging door de Gebruiker. De operator heeft het recht om de bovengenoemde overeenkomst te beëindigen in geval van een grove schending van de wetsbepalingen of de bepalingen van dit reglement door de Gebruiker, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen.

2. De verklaring over beëindiging van de Overeenkomst kan door de Gebruiker schriftelijk worden ingediend op het adres van de operator of per e-mail op het adres poczta@ekookna.pl

8. SLOTBEPALINGEN

1. De Operator behoudt zich het recht voor om dit Reglement te wijzigen.  

2. Wijzigingen in het Reglement treden in werking op de door de Operator aangegeven datum, maar niet eerder dan 7 dagen na de datum van aankondiging van de wijzigingen en vanaf de datum van verzending van de relevante kennisgeving van wijzigingen aan de Gebruikers.

3. Indien het nieuwe Reglement niet wordt geaccepteerd, heeft de Gebruiker het recht om de Overeenkomst te beëindigen en is verder gebruik van de configurator onmogelijk, in overeenstemming met punt 7 sub 1.

4. Op alle zaken die niet zijn geregeld in dit Reglement zijn de bepalingen van het burgerlijk wetboek, de wet op de bescherming van persoonsgegevens, de wet op het verlenen van elektronische diensten, de wet op de concurrentie- en consumentenbescherming en andere Poolse wetten van toepassing.

5. Alle geschillen tussen de partijen van de Overeenkomst worden beslecht door de Rechtbank die bevoegd is voor de zetel van de Operator.

Dit Reglement treedt in werking op 30-10-2019.

9. SLOTBEPALINGEN, WIJZIGINGEN IN HET REGLEMENT

Het Reglement treedt in werking op 20-05-2018 met de verdere wijzigingen en correcties die zich in hoofdstuk 9 van dit reglement bevinden.

 

9.2 Regole per l'utilizzo dell'Applicazione mobile eko4u

Om het reglement te downloaden, klik hier

 

9.3 Contactenlijst mobiele applicatie

Toegang tot de contactlijst van de gebruiker werkt als volgt:

 1. 1.de gebruiker nodigt een andere persoon (zijn/haar collega) uit om samen te werken binnen de app door hem/haar een uitnodiging te sturen - het nummer kan handmatig worden ingevoerd of worden geselecteerd uit de lijst met contactpersonen. De app stuurt dan een sms met de uitnodiging naar het opgegeven nummer.
 2. 2.De gebruiker voert de contactgegevens in van de klant waar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd - voornaam, achternaam, telefoonnummer. Deze kunnen handmatig worden ingevoerd of worden geselecteerd uit een lijst van contactpersonen. Deze gegevens worden via de app beschikbaar gesteld aan de werknemers die het werk uitvoeren.

Beide velden zijn facultatief.

9.4 Fotogalerij en camera in de mobiele applicatie

 1. 1. De gebruiker kan de camera van de telefoon gebruiken om de QR-code te scannen en de uitnodiging voor de applicatie te vervullen.
 2. 2. De gebruiker kan een camera gebruiken om de voortgang van het werk of de eindtoestand ervan vast te leggen ten behoeve van werkverslagen voor de werkgever.
 3. 3. De gebruiker kan via de fotogalerij foto's uploaden/opslaan/bekijken/delen die de voortgang van het werk documenteren.

 

10. Slotbepalingen, wijzigingen in het privacybeleid

De beheerder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid.

Rechten die voortvloeien uit de bepalingen van de AVG-richtlijn

Recht op verwijdering van gegevens („recht om vergeten te worden”).

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te verbeteren, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken.

 

Right to erasure ( "right to be forgotten" )

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te verwijderen dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken.

 

Recht op het beperken van de verwerking.

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 18 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken.

Om de verwerking van de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te beperken, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Recht op overdracht van gegevens.

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 20 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens over te dragen naar een ander systeem.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen over te dragen, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Recht op bezwaar

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen de verwerking van hun persoonsgegevens stop te zetten.

Om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Toestemming voor gegevensverwerking.

 

Gelet op onze samenwerking tot nu toe en in de toekomst en met inachtneming van uw rechten krachtens de bepalingen van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: „AVG”, „GDPR” of „Algemene Verordening Gegevensbescherming”), alsook krachtens de bepalingen van de wet inzake diensten die via elektronische weg worden verricht van 18 juli 2002, de telecommunicatiewet van 16 juli 2004 en de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 10 mei 2018, willen wij u verzoeken om de hiernavolgende informatie door te nemen.

 

Klant informatie

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Informatie over de verwerking van wervingsgegevens.

Contact met de Inspecteur van de Bescherming van Persoonsgegevens.

Inhoud van de AVG-verordening