Rechten die voortvloeien uit de bepalingen van de AVG-richtlijn

Recht op verwijdering van gegevens („recht om vergeten te worden”).

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens onmiddellijk te corrigeren.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te verbeteren, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken.

 

Right to erasure ( "right to be forgotten" )

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te verwijderen dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken.

 

Recht op het beperken van de verwerking.

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 18 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken.

Om de verwerking van de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen te beperken, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Recht op overdracht van gegevens.

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 20 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen hun persoonsgegevens over te dragen naar een ander systeem.

Om de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen over te dragen, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Recht op bezwaar

 

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 21 van de Verordening (EU) van het Europees Parlement en de Raad Nr. 2016/679 van 27 april 2016, gedefinieerd als „Algemene verordening gegevensbescherming”, hebben betrokkenen het recht om de beheerder te vragen de verwerking van hun persoonsgegevens stop te zetten.

Om bezwaar te uiten tegen de verwerking van de gegevens die in ons IT-systeem zijn opgeslagen, dient u eerst uw e-mailadres op te geven en vervolgens op de knop „versturen” te klikken. Geef uw e-mailadres op.

 

Toestemming voor gegevensverwerking.

 

Gelet op onze samenwerking tot nu toe en in de toekomst en met inachtneming van uw rechten krachtens de bepalingen van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna: „AVG”, „GDPR” of „Algemene Verordening Gegevensbescherming”), alsook krachtens de bepalingen van de wet inzake diensten die via elektronische weg worden verricht van 18 juli 2002, de telecommunicatiewet van 16 juli 2004 en de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 10 mei 2018, willen wij u verzoeken om de hiernavolgende informatie door te nemen.

 

Klant informatie

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

Informatie over de verwerking van wervingsgegevens.

Contact met de Inspecteur van de Bescherming van Persoonsgegevens.

Inhoud van de AVG-verordening