Informatie over de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met art. 14 AVG

 

als het verzamelen van persoonsgegevens plaatsvindt op een andere manier dan van de betrokkenen, waarop de gegevens betrekking hebbenGeachte meneer of mevrouw,

Om uw rechten te kunnen garanderen uit hoofde van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (gespecifieerd als "AVG", "AVG", "AVG" of "Algemene Verordening Gegevensbescherming"), verzoeken we de onderstaande informatie te lezen.

WIE IS DE BEHEERDER VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De beheerder van uw persoonsgegevens is het bedrijf: Eko-Okna S.A. met statutaire zetel te Kornice, Polen. U kunt contact met ons opnemen door naar het volgende adres te schrijven: Kornice, Spacerowa str. 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Polen. U kunt ook contact opnemen met de Beheerder via de door hem aangewezen Inspecteur Gegevensbescherming, door te schrijven naar bovengenoemd adres in Kornice of naar het e-mailadres: iod@ekookna.pl, voor elke kwestie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

WAT ZIJN DE DOELEINDEN, DE RECHTSGRONDSLAG EN DE BRONNEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Eko-Okna S.A. (beheerder) voor doeleinden die verband houden met:

 1. 1 het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Beheerder rusten, voor zover wettelijk voorzien.
  Rechtsgrond: De Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, art. 6, par. 1, lett. c.
 2. 2. Uitvoering van de legitieme belangen van de Beheerder of door een derde partij, in het bijzonder:
  • - Het aangaan van zakelijke relaties (inclusief het indienen van een offerteaanvraag of offerte)
  • - Het sluiten of de uitvoering van een contract tussen de Beheerder en een potentiële klant
  • - De verzorging door de beheerder van een efficiënte communicatie tussen alle samenwerkende partijen, met name in de fase van aanbieding, het sluiten van contracten en de daaropvolgende implementatie ervan
  • - Het verkrijgen van toestemming om zelf direct marketing uit te voeren – het waarborgen van de veiligheid van zakelijke transacties
  • - De verificatie van de correctheid en de uitbreiding van de beschikbare gegevens – de verificatie van klanten en aannemers
  • - Het onderzoek naar of verdediging tegen claims
  Rechtsgrond: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, art. 6 par. 1 letter f.
 3. 3. Gespecificeerd in de inhoud van uw toestemming voor de verwerking van gegevens in het geval en voor zover u voor deze verwerking toestemming hebt gegeven. Dan vindt de verwerking van persoonsgegevens alleen plaats voor het doel waarvoor toestemming is gegeven.
  Rechtsgrond: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, art. 6, par.1, lett. a.

PROFILERING - GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS

Persoonlijke gegevens in de zin van de wetsvoorschriften (bijv. IP-adressen) met betrekking tot bezoekers van de website van Eko-Okna S.A., verzameld met behulp van "Google Analytics" en "Google Tag Manager", worden voornamelijk gebruikt om netwerkverkeer te analyseren (voor statistische doeleinden).

De beheerder gebruikt ook de "Google Ads"-tool voor profilering voor direct-marketingdoeleinden, om een bedrijfsaanbod te maken in overeenstemming met het "profiel" van een specifieke gebruiker.

De beheerder gebruikt de "Google Ads"-tool om websitegebruikers te profileren en de op deze manier verkregen anonieme gegevens (bijvoorbeeld het openen van specifieke subpagina's, het invullen van het contactformulier, enz.) te gebruiken voor remarketingdoeleinden. Met deze oplossing kan nauwer contact worden gelegd met gebruikers die de Eko-Okna S.A.-website hebben bezocht door ze advertenties te laten zien die qua inhoud nauwkeuriger zijn geselecteerd, terwijl ze op andere websites browsen of de Google-zoekmachine gebruiken. Dit helpt de Beheerder om de ontvangers van advertenties effectiever aan te moedigen om de aangeboden producten te kopen. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het verzamelen van gepersonaliseerde gegevens uit te schakelen. Meer informatie over het personaliseren van advertenties en hun instellingen is te vinden op –

HOE LANG VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Als toestemming verleend wordt voor de verwerking, worden de gegevens verwerkt zolang de toestemming niet wordt ingetrokken, en na intrekking van de toestemming voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van claims die door EKO-OKNA SA kunnen worden ingediend en die tegen haar kunnen worden ingediend (art. 6, par. 1, letter a).

Als de basis voor de verwerking gelegen is in de uitvoering van een contract, worden de gegevens verwerkt zolang dit nodig is om het contract uit te voeren, en daarna voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van claims. (Artikel 6, par. 1, letter c).

Als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichting die de beheerder heeft, worden de gegevens verwerkt zolang dit nodig is om aan deze verplichting te voldoen in de zin van de wet. (Artikel 6, lid 1, onder c).

Als de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen, komt de verwerkingsperiode overeen met de uitvoeringsperiode van deze belangen. Na voltooiing van de verwerking worden de gegevens verwijderd (artikel 6, par. 1, letter d).

Als de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen die door de beheerder worden nagestreefd (...), zal de verwerkingsperiode overeenkomen met de periode van verwezenlijking van de gerechtvaardigde belangen van de beheerder (artikel 6, par. 1, letter f).

WAT ZIJN UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U hebt het recht te verzoeken om toegang tot gegevens, en om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking, om bezwaar tegen verwerking te maken en u hebt het recht op overdracht van de gegevens. U kunt ook andere rechten uitoefenen, die in detail in de AVG worden vermeld. Desbetreffende verzoeken kunt u rechtstreeks naar het hierboven vermelde post- of e-mailadres sturen.

Als u van mening bent dat uw rechten die worden gegarandeerd door de bepalingen van de bovengenoemde Verordening worden geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Voorzitter van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens in elektronische of traditionele vorm in overeenstemming met de procedures beschreven op de website van het Bureau voor de Bescherming van Persoonsgegevens (uodo.gov.pl).

Als de basis voor de verwerking de uitvoering van een contract is, worden de gegevens verwerkt zolang dit nodig is om het contract uit te voeren, en daarna voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van claims.

VERZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE ADMINISTRATOR.

Voor zover uw gegevens niet rechtstreeks door de Beheerder van u zijn verkregen, worden deze gegevens verstrekt door de entiteit waaraan u uw toestemming hebt gegeven om de gegevens over te dragen aan de Beheerder of de Klant van de Beheerder die direct of indirect diensten of leveringen voor u uitvoert. De informatie over bedrijven met gegevens van natuurlijke personen die een zakelijke activiteit uitoefenen, vertegenwoordigers van bedrijven die beschikbaar zijn in openbaar beschikbare bronnen, met name in de registers van het Nationaal Rechtsregister (KRS), Centraal Register en Informatie over Economische Activiteit (CEiDG), Centraal Bureau voor de Statistiek (GUS), Centraal Register Voertuigen en Chauffeurs (CEPiK), Gerechts- en Economiemonitoren, werd verkregen van entiteiten die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van gegevens. Er wordt af en toe door de beheerder ook informatie over bedrijven verkregen die afkomstig is van uw websites of van andere bedrijven.

OMVANG VAN DE VERWERKING VAN VERKREGEN PERSOONSGEGEVENS.

Voor zover uw gegevens niet rechtstreeks van u zijn verkregen, kunnen de door de Beheerder verwerkte gegevens omvatten: voor- en achternaam, positie/functie, bedrijfsnaam, Belastingidentificatienummer (NIP), Nummer in de Centrale Lijst van Economische Activiteiten (REGON), adres van het bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, rechten en kwalificaties , vergunningen voor het leiden van een bepaald type bedrijf, informatie over het aantal en de soort voertuigen, informatie over het aantal werknemers, financiële informatie, en andere gegevens in openbare registers.

INFORMATIE OVER DE MOGELIJKHEID OM DE TOESTEMMING VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN TE TREKKEN

Informatie voor personen voor wie de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van verleende toestemming/toestemmingen.

Het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens is vrijwillig en u kunt deze op elk moment intrekken, maar de intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtsgeldigheid van de verwerking op basis van toestemming, vóór de intrekking. De intrekking van uw toestemming heeft ook geen invloed op de rechtsgeldigheid van de eerdere verwerking van uw gegevens op grond van uw toestemming.

Wanneer u de website van Eko-Okna S.A. heeft geopend, kunt u akkoord gaan met het gebruik van cookies voor het analyseren van het webverkeer. U heeft ook het recht om contact op te nemen met de Inspecteur Gegevensbescherming om uw instemming met de verwerking van uw gegevens weer in te trekken.

De beheerder zal uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde landen, noch aan internationale organisaties.

Uw gegevens kunnen op een geautomatiseerde of gedeeltelijk geautomatiseerde manier worden verwerkt, maar we nemen geen automatische beslissingen over u die juridische gevolgen voor u kunnen hebben. Op basis van de door u verstrekte gegevens over uw bedrijf, proberen we zo goed mogelijk het bereik van de aan u gerichte marketing- of aanbodinformatie te kiezen.

Het elektronische formulier om uw instemming (of intrekking) met de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar te maken is verkrijgbaar op de website rodo.ekookna.pl