Informácie o spracovaní osobných údajov sú v súlade s článkom 14 GDPR,

 

keď sa osobné údaje získavajú od iných osôb než od tých, ktorých sa dané osobné údaje týkajú.Dobrý deň,

rešpektujeme vaše práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (označovaná ako GDPR alebo Všeobecné nariadenie o ochrane údajov), preto vás prosíme, aby ste sa oboznámili s nasledujúcimi informáciami.

KTO JE SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť Eko-Okna S.A. so sídlom v Korniciach. Môžete sa na nás obrátiť písomne na adrese: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, Poľsko. Na správcu sa tiež môžete obrátiť prostredníctvom správcom ustanoveného inšpektora na ochranu osobných údajov písomne na vyššie uvedenej korešpondenčnej adrese alebo na e-mailovej adrese: iod@ekookna.pl v každej záležitosti, ktorá sa týka spracovania osobných údajov alebo s ním súvisí.

AKÉ SÚ CIELE, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY A PRAMENE SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje bude spoločnosť Eko-Okna S.A. (správca) spracúvať na účely súvisiace s

 1. 1 plnením právnych povinností správcu v rozsahu stanovenom príslušnou platnou legislatívou.
  Právny základ: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, článok 6 ods. 1 písmeno c).
 2. 2. Implementácia oprávnených a opodstatnených záujmov správcu alebo tretej strany, predovšetkým takých ako:
  • - Nadväzovanie obchodných kontaktov (okrem iného predkladanie dopytov alebo ponúk)
  • - Uzatváranie alebo realizácia dohôd medzi správcom a potenciálnymi zákazníkmi
  • - Zaručenie efektívnej komunikácie medzi správcom a všetkými navzájom spolupracujúcimi subjektmi, predovšetkým počas fázy predkladania ponúk, uzatvárania dohôd a ich následnej realizácie
  • - Prijímanie súhlasu na priamy marketing, ako aj vykonávanie priameho marketingu – zabezpečenie bezpečnosti hospodárskych transakcií
  • - Overovanie správnosti a rozširovanie už spracovaných údajov – overovanie zákazníkov, obchodných partnerov
  • - Uplatňovanie nárokov alebo obrana pred nárokmi
  Právny základ: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, článok 6 ods. 1 písmeno f).
 3. 3. Stanovené v obsahu vami vyjadreného súhlasu so spracovaním údajov v prípade a v rozsahu, v akom ste vyjadrili súhlas s daným spracovaním. V takom prípade sú osobné údaje spracúvané s cieľom, na ktorý bol vyjadrený daný súhlas.
  Právny základ: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, článok 6 ods. 1 písmeno a).

PROFILOVANIE – GOOGLE ANALYTICS, GOOGLE TAG MANAGER, GOOGLE ADS

Osobné údaje v zmysle zákona (napr. IP adresa) týkajúce sa osôb, ktoré navštívia internetový servis spoločnosti Eko-Okna S.A., získané pomocou nástrojov Google Analytics, Google Tag Manager, používame predovšetkým na analýzu sieťovej prevádzky (na štatistické účely).

Správca používa tiež nástroj Google Ads s cieľom profilovania pre priamy marketing, tzn. na vytváranie ponuky firmy zohľadňujúcej „profil“ daného používateľa.

Správca používa nástroj Google Ads s cieľom profilovať používateľov stránok a na využívanie týmto spôsobom získaných anonymných údajov (napr. otvorenie určitých podstránok, vyplnenie kontaktného formulára a pod.) na re-marketingové účely. Toto riešenie umožňuje nadviazať bližší kontakt s používateľmi, ktorí navštívili servis spoločnosti Eko-Okna S.A. zobrazujúc im reklamy presne zvolené podľa obsahu, keď si prehliadajú iné stránky, alebo pri používaní vyhľadávača Google. Pomáha to správcovi účinnejšie motivovať príjemcov reklám k nákupu ponúkaných výrobkov. Používateľ môže deaktivovať zbieranie personalizovaných údajov. Bližšie informácie o personalizácii reklám, ako aj o ich nastaveniach, sú dostupné na stránke – https://policies.google.com/technologies/partner-sites

KOMU MÔŽEME ODOVZDAŤ ÚDAJE?

V súlade s platnou legislatívou môžeme vaše údaje odovzdať subjektom, ktoré ich spracúvajú v našom mene a na náš účet, subdodávateľom našich služieb, ako aj subjektom oprávneným na získavanie údajov na základe platnej legislatívy, ako sú napr. súdy alebo orgány činné v trestnom konaní – samozrejme, iba ak o to legálne požiadajú na príslušnom právnom základe. Tiež informujeme, že v internetovom servise spoločnosti Eko-Okna S.A. používame nástroje Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads vyvinuté spoločnosťou Google LLC so sídlom: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak sú údaje spracované na základe súhlasu, budú spracúvané tak dlho, kým súhlas nebude odvolaný a po odvolaní súhlasu počas premlčacej lehoty nárokov, ktoré si môže nárokovať spoločnosť Eko-Okna S.A., ako aj nárokov voči spoločnosti (článok 6 ods. 1 písmeno a).

Ak sú údaje spracúvané s cieľom realizácie dohody, budú spracúvané tak dlho, ako je to nevyhnutné na realizáciu dohody a po uplynutí tejto lehoty počas trvania premlčacej lehoty (článok 6 ods. 1 písmeno b).

Ak je spracovanie údajov nevyhnutné na splnenie legálnych povinností správcu, údaje budú spracúvané tak dlho, ako je to nevyhnutné na splnenie týchto povinností v príslušnom zákonnom rozsahu (článok 6 ods. 1 písmeno c).

Ak je spracovanie nevyhnutné na ochranu životných záujmov osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo inej fyzickej osoby, údaje budú spracúvané tak dlho, ako je to nevyhnutné na realizáciu týchto záujmov. Údaje budú po skončení lehoty ich spracovania odstránené (článok 6 ods. 1 písmeno d).

Ak je spracovanie nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených a opodstatnených záujmov realizovaných správcom ( ... ), údaje budú spracúvané tak dlho, ako to bude potrebné na realizáciu oprávnených a opodstatnených záujmov realizovaných správcom (článok 6 ods. 1 písmeno f).

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požiadať o prístup k vašim údajom, právo opraviť ich, doplniť alebo obmedziť ich spracovanie, právo podať námietku voči spracovaniu, ako aj právo na prenesenie svojich údajov. Môžete využiť aj iné práva, ktoré detailne stanovuje GDPR. Žiadosti v tomto rozsahu oznámte písomne na vyššie uvedenej korešpondenčnej alebo e-mailovej adrese.

Ak sa domnievate, že vaše práva, ktoré zaručujú ustanovenia vyššie uvedeného nariadenia, sú porušené, máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu na ochranu osobných údajov v elektronickej alebo tradičnej forme v súlade s postupmi uvedenými na internetovej stránke príslušného úradu na ochranu osobných údajov (pre Poľsko: uodo.gov.pl).

Ak sú údaje spracované s cieľom realizácie dohody, budú spracúvané tak dlho, ako je to nevyhnutné na realizáciu dohody a po uplynutí tejto lehoty počas trvania premlčacej lehoty.

ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRÁVCOM

Ak správca vaše osobné údaje nezískal priamo od vás, tieto údaje poskytli subjekty, ktorým ste povolili odovzdať údaje správcovi alebo zákazníkovi správcu, ktorý priamo alebo nepriamo vykonáva pre vás služby alebo dodania. Informácie o podnikateľských subjektoch obsahujúce údaje samostatne zárobkovo činných fyzických osôb, zástupcov a reprezentantov podnikateľských subjektov, ktoré sú zverejnené vo verejne dostupných prameňoch, predovšetkým v príslušných registroch – obchodný register, register SZČO, štatistický úrad, úradný a hospodársky vestník – boli získané od subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovaním takých údajov. Niekedy správca informácie o podnikateľských subjektoch získava z vašich webových stránok alebo od iných podnikateľských subjektov.

ROZSAH SPRACOVANIA ZÍSKANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak vaše údaje neboli získané priamo od vás, správcom spracované údaje môžu zahŕňať: meno a priezvisko, pracovnú pozíciu/funkciu, názov firmy, DIČ, IČO, adresu spoločnosti, telefónne číslo, e-mailovú adresu, oprávnenia a klasifikácie, licencie na určité typy podnikania, informácie o počte a typoch vozidiel, informácie o počte zamestnancov, finančné informácie, iné údaje uvedené a zverejnené vo všeobecne dostupných registroch a evidenciách.

INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ZRUŠENIA SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie pre osoby, ktorých osobné údaje sú spracované na základe ich súhlasu/-ov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať s tým, že odvolanie súhlasu neovplyvňuje legálnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe súhlasu pred odvolaním daného súhlasu. Odvolanie súhlasu neovplyvňuje legálnosť spracovania, ktoré bolo vykonané pred odvolaním tohto súhlasu.

Otvorením webovej stránky spoločnosti Eko-Okna S.A. vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies na analýzu internetovej prevádzky. Máte tiež právo obrátiť sa na inšpektora ochrany osobných údajov a požiadať ho o zrušenie vášho súhlasu so spracovaním týchto údajov.

Správca nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

Vaše údaje môžu byť spracované automatizovaným spôsobom alebo čiastočne automatizovaným spôsobom, avšak žiadne rozhodnutia, ktoré sa vás týkajú a môžu mať voči vám právne následky, neprijímame automaticky. Na základe vami poskytnutých údajov o vašej podnikateľskej činnosti sa snažíme čo najlepším spôsobom zvoliť rozsah marketingových alebo ponukových informácií, ktoré sú určené pre vás.

Elektronický formulár vyjadrenia (alebo odvolania) súhlasu so spracovaním osobných údajov je dostupný na webovej stránke rodo.ekookna.pl